Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 16/2011 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2011 roku

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-21 15:05

Uchwała Nr 17/2011 ZPŁ
z dnia 21 stycznia 2011 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-21 15:09

Uchwała Nr 18/2011 ZPŁ
z dnia 21 stycznia 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. :Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej" oraz powołania komisji przetargowej.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-21 15:15

Uchwała Nr 19/2011 ZPŁ
z dnia 21 stycznia 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. "Uzupełnienie oferty turystyczno-kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-01-21 15:23

Uchwała Nr 20/2011 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 09:55

Uchwała Nr 21/2011 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Zarządu Powiatu Łowickiego uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 10:00

Uchwała Nr 22/2011 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zakup baz danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" i poza projektem, powołania doraźnej komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 10:15

Uchwała Nr 23/2011 ZPŁ
z dnia 1 lutego 2011 roku

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 10:20

Uchwała Nr 24/2011 ZPŁ
z dnia 3 lutego 2011 roku

w sprawie zaopiniowania czasowego zaprzestania działalności bloku operacyjnego, oddziału neantologicznego i części położniczej oddziału położniczo-ginekologicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 10:23

Uchwała Nr 25/2011 ZPŁ
z dnia 3 lutego 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: Roboty uzupełniające związane z przebudowa linii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczna".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 10:28

Uchwała Nr 26/2011 ZPŁ
z dnia 3 lutego 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: Roboty uzupełniające związane z przebudowa linii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 10:34

Uchwała Nr 27/2011 ZPŁ
z dnia 3 lutego 2011 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 10:43

Uchwała Nr 28/2011 ZPŁ
z dnia 10 lutego 2011 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przebudowa kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 10:47

Uchwała Nr 29/2011 ZPŁ
z dnia 10 lutego 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Przebudowa kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodnich części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczna".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 11:18

Uchwała Nr 30/2011 ZPŁ
z dnia 10 lutego 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 11:25

Uchwała Nr 31/2011 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2011 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 11:28

Uchwała Nr 32/2011 ZPŁ
z dnia 14 lutego 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 11:32

Uchwała Nr 33/2011 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia planu wydatków ustalonego Uchwałą Nr III/13/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 11:36

Uchwała Nr 34/2011 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2011 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 11:39

Uchwała Nr 35/2011 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr IV/21/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 11:43

Uchwała Nr 36/2011 ZPŁ
z dnia 15 lutego 2011 roku

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego(w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 11:47

Uchwała Nr 37/2011 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru trybu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego(w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 11:51

Uchwała Nr 38/2011 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyboru trybu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia) z zakresu turystyki.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 11:53

Uchwała Nr 39/2011 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2011 roku

w sprawie wystąpienia o skreślenie zabytku z rejestru.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 11:55

Uchwała Nr 40/2011 ZPŁ
z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad przebudową kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 12:00

Uchwała Nr 41/2011 ZPŁ
z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad przebudową kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 12:02

Uchwała Nr 42/2011 ZPŁ
z dnia 1 marca 2011 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku i realizacji projektu pt. "Kwalifikacje to podstawa sukcesu".

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 12:16

Uchwała Nr 43/2011 ZPŁ
z dnia 1 marca 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr V/34/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 12:19

Uchwała Nr 44/2011 ZPŁ
z dnia 1 marca 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 12:20

Uchwała Nr 45/2011 ZPŁ
z dnia 1 marca 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 44/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 12:23

Uchwała Nr 46/2011 ZPŁ
z dnia 1 marca 2011 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 12:25

Uchwała Nr 47/2011 ZPŁ
z dnia 11 marca 2011 roku

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2011 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 12:29

Uchwała Nr 48/2011 ZPŁ
z dnia 11 marca 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2011/2012.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-18 12:32

Uchwała Nr 49/2011 ZPŁ
z dnia 18 marca 2011 roku

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego(w formie wsparcia) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-28 12:25

Uchwała Nr 50/2011 ZPŁ
z dnia 18 marca 2011 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2011-03-28 12:28

Uchwała Nr 51/2011 ZPŁ
z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku i realizacji projektu pn.: "Zaplanuj ścieżkę kariery zawodowej"

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 09:40

Uchwała Nr 52/2011 ZPŁ
z dnia 23 marca 2011 roku

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 09:53

Uchwała Nr 53/2011 ZPŁ
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 10:00

Uchwała Nr 54/2011 ZPŁ
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 13:31

Uchwała Nr 55/2011 ZPŁ
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr VI/39/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 13:40

Uchwała Nr 56/2011 ZPŁ
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 13:45

Uchwała Nr 57/2011 ZPŁ
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 13:48

Uchwała Nr 58/2011 ZPŁ
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 56/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 13:53

Uchwała Nr 59/2011 ZPŁ
z dnia 05 kwietnia 2011

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-04-08 13:55

Uchwała Nr 60/2011 ZPŁ
z dnia 5 kwietnia 2011 roku

w sprawie nominowania zawodników i trenerów lub instruktorów do przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 11:25

Uchwała Nr 61/2011 ZPŁ
z dnia 5 kwietnia 2011 roku

w sprawie nominowania zawodników do przyznania stypendiów sportowych

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 11:30

Uchwała Nr 62/2011 ZPŁ
z dnia 11 kwietnia 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: Roboty uzupełniające związane z przebudową kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno - wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 11:43

Uchwała Nr 63/2011 ZPŁ
z dnia 11 kwietnia 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: Roboty uzupełniające związane z przebudową kotłowni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno - wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".  

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 11:50

Uchwała Nr 64/2011 ZPŁ
z dnia 11 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Gajek - Sarwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:00

Uchwała Nr 65/2011 ZPŁ
z dnia 11 kwietnia 2011 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anny Gajek – Sarwa Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu Łowickiego oraz do składania oświadczeń woli o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:03

Uchwała Nr 66/2011 ZPŁ
z dnia 18 kwietnia 2011 roku

w sprawie ustalenia wytycznych do przygotowania Arkuszy Organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki na rok szkolny 2011/2012

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:07

Uchwała Nr 67/2011 Z PŁ
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr VII/48/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:12

Uchwała Nr 68/2011 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:15

Uchwała Nr 69/2011 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie powołania dyrektora Muzeum w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:17

Uchwała Nr 70/2011 ZPŁ
z dnia 5 maja 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:19

Uchwała Nr 71/2011 ZPŁ
z dnia 5 maja 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 70/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:23

Uchwała Nr 72/2011 ZPŁ
z dnia 16 maja 2011 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Borówku

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:27

Uchwała Nr 73/2011 ZPŁ
z dnia 16 maja 2011 roku

w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych: w Łowiczu, obręb Bolimowska, oznaczonej nr 2767/2 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 29270; w Łowiczu obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 dla dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  23063; w Łowiczu obręb Górki, oznaczonej nr5624/1 i 5625/1 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW 29270; w obrębie Goleńsko oznaczonej nr 732 dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW  39935 oraz ustalenia regulaminu przetargu i treści ogłoszenia o przetargu 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:40

Uchwała Nr 74/2011 ZPŁ
z dnia 16 maja 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 277/2008 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 5 grudnia 2008 orku w sprawie uszczegółowienia  zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Łowicki oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:45

Uchwała Nr 75/2011 ZPŁ
z dnia 16 maja 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:50

Uchwała Nr 76/2011 ZPŁ
z dnia 16 maja 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 75/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:56

Uchwała Nr 77/2011 ZPŁ
z dnia 16 maja 2011 roku

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-05-25 12:58

Uchwała Nr 78/2011 ZPŁ
z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu finansowanych przez Powiat Łowicki w 2011 roku

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 13:29

Uchwała Nr 79/2011 ZPŁ
z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 13:34

Uchwała Nr 80/2011 ZPŁ
z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Władysławowi Grzywaczowi - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Borówku

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 13:44

Uchwała Nr 81/2011 ZPŁ
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie sprzętu i aparatury medycznej z wyposażeniem oraz montażem z przeznaczeniem dla Pracowni ultrasonografii, Pracowni endoskopii, Pracowni rentgenodiagnostyki, Oddziału wewnętrznego z pododdziałem kardiologicznym, Sterylizacji oraz Bloku operacyjnego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 13:55

Uchwała Nr 82/2011 ZPŁ
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "modernizacja ewidencji gruntów i budynków (etap I) w zakresie danych ewidencyjnych budynków i lokali dla gminy Łowicz, powiat Łowicki, województwo Łódzkie" i powołania doraźnej komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 14:06

Uchwała Nr 83/2011 ZPŁ
z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z zadaniami opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 14:11

Uchwała Nr 84/2011 ZPŁ
z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 14:14

Uchwała Nr 85/2011 ZPŁ
z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 84/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 14:24

Uchwała Nr 86/2011 ZPŁ
z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 14:30

Uchwała Nr 87/2011 ZPŁ|
z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 14:32

Uchwała Nr 88/2011 ZPŁ
z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 87/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 14:36

Uchwała Nr 89/2011 ZPŁ
z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 14:43

Uchwała Nr 90/2011 ZPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr VIII/59/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 14:47

Uchwała Nr 91/2011 ZPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 15:02

Uchwała Nr 92/2011 ZPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 91/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 22 czerwca r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 15:06

Uchwała Nr 93/2011 ZPŁ
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu do zawarcia ze Szkołą Policealną Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu z przeznaczeniem na funkcjonowanie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 15:20

Uchwała Nr 94/2011 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/2010 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie powołania Kapituły "Nagrody im. Władysława Grabskiego".

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 15:26

Uchwała Nr 95/2011 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie Komisji Konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu finansowanych przez Powiat Łowicki w 2011 roku.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 15:32

Uchwała Nr 96/2011 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 15:35

Uchwała Nr 97/2011 ZPŁ
z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie przekazania Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej na podstawie umowy użyczenia wyposażenia zakupionego w ramach projektu pn. "Uzupełnienie oferty turystyczno - kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej".

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-05 15:42

Uchwała Nr 98/2011 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Zakup i montaż dźwigu dla internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-27 15:40

Uchwała Nr 99/2011 ZPŁ
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Zakup i montaż dźwigu dla internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-07-27 15:44

Uchwała nr 100/2011
z dnia 30 czerwca 2011

w sprawie wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Wymiana instalacji c.o w ramach inwestycyjnego pn. Modernizacji pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 11:06

Uchwała Nr 101/2011
Z dnia 30 czerwca 2011

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest " Wymiana instalacji c.o w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacji pomieszczeń w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 11:16

Uchwała Nr 102/2011
Z dnia 30 czerwca 2011

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 11:22

Uchwała Nr 103/2011
Z dnia 22 lipca 2011

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu finansowanych przez Powiat Łowicki w 2011 roku

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 11:26

Uchwała Nr 104/2011
Z dnia 22 lipca 2011

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 11:29

Uchwała Nr 105/2011
Z dnia 22 lipca 2011

w sprawie zmian w planie wydatków Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 11:31

Uchwała Nr 106/2011
z dnia 3 sierpnia 2011

w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wskazania członków Zarządu Powiatu Łowickiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 11:35

Uchwała Nr 107/2011
Z dnia 9 sierpnia 2011

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 11:37

Uchwała Nr 108/2011
Z dnia 9 sierpień 2011

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych uchwałą nr 107/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego  z dnia 9 sierpnia 2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 11:41

Uchwała Nr 109/2011
z dnia 9 sierpnia 2011

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest " Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 11:44

Uchwała Nr 110/2011
Z dnia 9 sierpnia 2011

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówieni publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest " Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 11:49

Uchwała Nr 111/2011
a dnia 18 sierpnia 2011

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest " Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 12:04

Uchwała Nr 112/2011
Z dnia 18 sierpnia 2011

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest " Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Łowickiego i wpłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 12:09

Uchwała Nr 113/2011
Z dnia 24 sierpnia 2011

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą nr X/82/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-11 12:17

Uchwała Nr 114/2011
Z dnia 30 sierpnia 2011

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest " Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 3 w Łowiczu"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-12 09:54

Uchwała Nr 115/2011
Z dnia 30 sierpnia 2011

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest " Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr.3 w Łowiczu"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-12 09:58

Uchwała Nr 116/2011
Z dnia 30 sierpnia 2011

zmieniająca Uchwałę Nr 83/2011 z dnia 31 maja 2011r., w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z zadaniami opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łowickiego.


Uchwała Nr 117/2011
Z dnia 30 sierpnia 2011

w sprawie nawiązania stosunku pracy z Panią Anna Gajek-Sarwą

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-12 10:11

Uchwała Nr 118/2011
Z dnia 30 sierpnia 2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu pt " Doskonalenie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu".

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-12 10:14

Uchwała Nr 119/2011
Z dnia 30 sierpnia 2011

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2011 roku oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-12 10:19

Uchwała Nr 120/2011
Z dnia 30 sierpnia 2011

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury  Turystyki, i promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2011 roku.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-12 10:39

Uchwała Nr 121/2011
Z dnia 30 sierpnia 2011

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest " Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynku Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-12 10:48

Uchwała Nr 122/2011
Z dnia 30 sierpnia 2011

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest " Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynku Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-12 10:51

Uchwała Nr 123/2011
Z dnia 30 sierpnia 2011

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:12

Uchwała Nr 124/2011
Z dnia 30 sierpnia 2011

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 123/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:17

Uchwała Nr 125/2011
Z dnia 30 sierpnia 2011

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:19

Uchwała Nr 126/2011
Z dnia 13 września 2011

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:22

Uchwała Nr 127/2011
Z dnia 13 września 2011

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonego Uchwałą Nr 126/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:28

Uchwałą Nr 128/2011
Z dnia 13 września 2011

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:30

Uchwała Nr 129/2011
Z dnia 23 września 2011

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:31

Uchwała Nr 130/2011
Z dnia 23 września 2011

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą 129/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 września 2011 w sprawie zmian budżecie na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:34

Uchwała Nr 131/2011
Z dnia 23 września 2011

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 12:13

Uchwała Nr 132/2011
Z dnia 28 września 2011

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XI/92/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:39

Uchwała Nr 133/2011
Z dnia 29 września 2011

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:41

Uchwała Nr 134/2011
Z dnia 29 września 2011

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych uchwałą Nr 133/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:44

Uchwała Nr 135/2011
Z dnia 29 września 2011

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:46

Uchwała Nr 136/2011
Z dnia 29 września 2011

w sprawie wszczęcia postępowania  udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest " Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynku Powiatu Łowickiego"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:49

Uchwała Nr 137/2011
Z dnia 29 września 2011

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest " Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynku Powiatu Łowickiego"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 10:53

Uchwała Nr 138/2011
Z dnia 5 października 2011

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:00

Uchwała Nr 139/2011
Z dnia 5 października 2011

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są " roboty budowlane w ramach funduszu inwestycyjnego: " Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną" 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:04

Uchwała Nr 140/2011
Z dnia 5 października 2011

w sprawie wyboru trybu udzielenie zamówienia publicznego, oraz zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem są " roboty budowlane w ramach funduszu inwestycyjnego: " Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną" 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2011-10-14 11:08

Uchwała Nr 141/2011 ZPŁ
z dnia 5 października 2011

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zakup komputerów i wyposażenia do serwera"

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 09:40

Uchwała Nr 142/2011 ZPŁ
z dnia 12 października 2011 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 10:31

Uchwała nr 143/2011 ZPŁ
z dnia 18 października 2011 roku

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie sprzętu i aparatury medycznej z wyposażeniem oraz montażem z przeznaczeniem dla Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 10:40

Uchwała Nr 144/2011 ZPŁ
z dnia 18 października 2011 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 10:45
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-16 12:28

Uchwała nr 145/2011 ZPŁ
z dnia 21 października 2001 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 10:53

Uchwała Nr 146/2011 ZPŁ
z dnia 21 października 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 11:02

Uchwała Nr 147/2011 ZPŁ
z dnia 21 października 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 11:15

Uchwała nr 148/2011 ZPŁ
z dnia 24 października 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia przetargu, którego przedmiotem jest "Dostawa podzespołów do rozbudowy serwera DELL R510 oraz dostawę sprzętu komputerowego w ramach Projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" , i zakup komputerów poza projektem.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 11:23

Uchwała nr 149/2011 ZPŁ
z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 11:31

Uchwała Nr 150/2011 ZPŁ
z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażeni go w sprzęt i aparaturę medyczną".

 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 11:44

Uchwała nr 151/2011 ZPŁ
z dnia 26 października 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XII/98/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 11:52

Uchwała nr 152/2011 ZPŁ
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 12:05

Uchwała nr 153/2011 ZPŁ
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą nr 152/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 12:11

Uchwała nr 154/2011 ZPŁ
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 12:21

Uchwała nr 155/2011 ZPŁ
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego przed sądami, organami egzekucyjnymi w postępowaniach sądowych związanych z dochodzeniem należności z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych położonych w Łowiczu, przy ul. Blich 11, przekazanych w trwały zarząd.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 12:40

Uchwała nr 156/2011 ZPŁ
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach zadania pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 12:47

Uchwała nr 157/2011 ZPŁ
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach zadania pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 12:55

Uchwała nr 158/2011 ZPŁ
z dnia 7 listopada 2011 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Zdunach.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 13:00

Uchwała nr 159/2011 ZPŁ
z dnia 8 listopada 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wymiana stolarki drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego: "Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 13:07

Uchwała nr 160/2011 ZPŁ
z dnia 8 listopada 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wymiana stolarki drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego:
"Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną".

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 13:18

Uchwała nr 161/2011 ZPŁ
z dnia 9 listopada 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 13:22

Uchwała nr 162/2011 ZPŁ
z dnia 9 listopada 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: "Bankowa obsługa budżetu Powiatu Łowickiego".

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 13:26

Uchwała nr 163/2011 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 13:31

Uchwała nr 164/2011 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 163/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 13:35

Uchwała nr 165/2011 ZPŁ
z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-16 13:37

Uchwała Nr 166/2011 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2011 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 13:05

Uchwała Nr 167/2011 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XIV/102/2011 Rady Powitau Łowickiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 13:10

Uchwała Nr 168/2011 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 13:15

Uchwałą Nr 169/2011 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 168/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 13:20

Uchwała Nr 170/2011 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2011 rok

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 13:29

Uchwała Nr 171/2011 ZPŁ
z dnia 6 grudnia 2011 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 13:34

Uchwała Nr 172/2011 ZPŁ
z dnia 6 grudnia 2011 roku

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zwodowego nauczycieli w 2012 roku

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 13:43

Uchwała Nr 173/2011 ZPŁ
z dnia 6 grudnia 2011 roku

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: Roboty uzupełniające w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych pólnocno- wschodniej części województa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 13:51

Uchwała Nr 174/2011 ZPŁ
z dnia 6 grudnia 2011 roku

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania i wzorem umowy dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: Roboty uzupełniające w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 14:00

Uchwała Nr 175/2011 ZPŁ
z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 14:03

Uchwała Nr 176/2011 ZPŁ
z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 175/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecia na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 14:12

Uchwała Nr 177/2011 ZPŁ
z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/2011 w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Zarządu Powiatu Łowickiego uprawnionych do składnia oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 14:25

Uchwała Nr 178/2011 ZPŁ
z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie przekazania Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w nieodpłatne użytkownie wyposażenia zakupionego w ramach projektu pn. ,,Uzupełnienie oferty turystyczno - kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum kultury, Turystyki i promocji Ziemi Łowickiej"

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 14:32

Uchwała Nr 179/2011 ZPŁ
z dnia 13 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
 

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-20 14:35

Uchwała Nr 180/2011 ZPŁ
z dnia 13 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 12:02

Uchwała Nr 181/2011 ZPŁ
z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 12:07

Uchwała Nr 182/2011 ZPŁ
z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydtaków wprowadzonych Uchwałą Nr 181/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 12:12

Uchwała Nr 183/2011 ZPŁ
z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w planie wydtaków budżetu Powiatu Łowickiego na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 12:15

Uchwała Nr 184/2011 ZPŁ
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XV/120/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 12:19

Uchwała Nr 185/2011 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 12:23

Uchwała Nr 186/2011 ZPŁ
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 185/2011 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Beata Prus-Miterka
  data publikacji: 2012-04-23 12:29

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11132
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-16 12:45:50