Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

EWIDENCJA FUNDACJI

Starostwo Powiatowe w Łowiczu prowadzi ewidencje fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu Łowickiego.                                                                                              

Nazwa wydziału:
Wydział Organizacyjny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Organizacyjny
tel. 46 811 53 00

W  Starostwie Powiatowym w Łowiczu można  otrzymać wykaz fundacji mających siedzibę na terenie powiatu łowickiego wpisanych do ewidencji.

Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepisy nie stanowią  inaczej.

 

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia   1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą", uległy zmianie przepisy dotyczące fundacji.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

 Do obowiązków fundacji będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy, m.in. należy:

 1. wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9),
 2. wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),
 3.  wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji oraz pracowników z przepisami ustawy (art. 8),
 4. identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art.27),
 5. stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),
 6. stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46),
 7. dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),
 8. prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),
 9. podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
 10. przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49),
 11. wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50),
 12. przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1),
 13. zawiadamiania w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),
 14. wstrzymywania transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,
 15. stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117).

Stosownie do art. 130 ustawy, fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków.

Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli oraz:                         
- naczelnicy urzędów celno-skarbowych,  
- ministrowie, starostowie
- w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją.

Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie.
Ponadto należy zauważyć, że znaczącej zmianie uległy przepisy dotyczące kar administracyjnych, w tym rodzaj naruszeń podlegających sankcji administracyjnej (art. 147 i art. 149), jak również rodzaje kar administracyjnych i wysokość kar pieniężnych (art. 150).

Kary administracyjne na fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy w drodze decyzji administracyjnej nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

 

Klauzula informacyjna dla członków fundacji nadzorowanych przez Starostę Łowickiego

 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) – dalej zwanego „Rozporządzeniem”:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Łowicki z siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych  poprzez e-mail: iod@powiatlowicki.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu monitorowania działalności fundacji, zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984  r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2167, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów przetwarzających Państwa dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 6. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 140);
 7. Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia;
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie podanie danych ma charakter dobrowolny.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Haczykowska
  data wytworzenia: 2016-02-08
 • opublikował: Monika Markus
  data publikacji: 2006-05-15 17:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-12 15:31

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12510
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-06 15:26:28