Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Osoby odpowiedzialne:

Renata Fabiszewska, Żaneta Pawłowska

telefon: 46 811 53 55; 46 811 53 54

e-mail: kt@powiatlowicki.plkm@powiatlowicki.pl

pokój nr 11 parter

 

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy; 
  • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu  wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców - jeżeli jest wymagane;
  • kserokopia prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (nie wymaga się tłumaczenia prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w przepisach unijnych w sprawie praw jazdy);
  • dowód tożsamości lub potwierdzenie zameldowania na pobyt stały;
  • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Polski powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

 

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 11.

 

3. Opłaty:

Opłata za wydanie prawa jazdy 100,50 zł (opłata komunikacyjna -100,00 zł, opłata ewidencyjna - 0,50 zł).

Opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub na konto bankowe.

 

4. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty skompletowania i weryfikacji przez Starostwo niezbędnych dokumentów.

Odbiór osobisty  lub możliwość przesłania dokumentu pocztą na wskazany adres.

 

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

6. Dodatkowe informacje:

Przy odbiorze dokumentu należy zwrócić wymieniany dokument.

 

Możliwość odbioru prawa jazdy można sprawdzić  tutaj.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.); oraz akty wykonawcze do tej ustawy a w szczególności:
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231).

Uwaga

Ze względu na skanowanie dokumentu wnioski o wydanie prawa jazdy należy pobrać w Wydziale Komunikacji.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3931
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-12 12:31

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8781989
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-28 12:53

Stopka strony