Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYDZIAŁ FINANSOWY

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz
e-mail: fn@powiatlowicki.pl, finanse@powiatlowicki.pl

Wydziałem Finansowym kieruje  Skarbnik Powiatu Łowickiego Monika Mamcarz      
pokój nr 110 (I piętro) tel.: 46 811 53 15,
e-mail: monika.mamcarz@powiatlowicki.pl

Główna księgowa
Sylwia Gajda, tel. 46 811 53 11, e-mail: sylwia.gajda@powiatlowicki.pl, pokój nr 113 (I piętro

Stanowisko do spraw płacowych i ubezpieczeniowych pracowników
Bożena Stawicka, tel. 46 811 53 13, e-mail: bozena.stawicka@powiatlowicki.pl, pokój nr 112 (I piętro)

Stanowisko do spraw planowania budżetu
Marta Płóciennik, tel. 46 811 53 16, e-mail: marta.plociennik@powiatlowicki.pl, pokój nr 118 (I piętro)

Stanowisko do spraw dochodów powiatu
Izabela Szymkowicz, tel.  46 811 53 09, e-mail: izabela.szymkowicz@powiatlowicki.pl, pokój nr 114 (I piętro)

Stanowisko do spraw wydatków powiatu
Katarzyna Markiewicz, tel. 46 811 53 17, e-mail: katarzyna.markiewicz@powiatlowicki.pl, pokój nr 118 (I piętro)

Stanowisko do spraw gruntów Skarbu Państwa i rozliczeń płacowo-ubezpieczeniowych pracowników
Iwona Nowak, tel. 46 811 53 10, e-mail: iwona.nowak@powiatlowicki.pl, pokój nr 114 (I piętro)

Stanowisko do spraw wydatków Starostwa Powiatowego
Lidia Wojda, tel. 46 811 53 39, e-mail: lidia.wojda@powiatlowicki.pl, pokój nr 111 (I piętro)

Stanowisko do spraw dochodów Starostwa Powiatowego
Marta Benedykczak, tel. 46 811 53 09, e-mail: marta.benedykczak@powiatlowicki.pl, pokój nr 114 (I piętro)

Stanowisko do spraw rozliczeń finansowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Halina Bakalarska, tel. 46 811 53 14, e-mail: halina.bakalarska@powiatlowicki.pl, pokój nr 111 (I piętro)

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektu budżetu powiatu na dany rok z uwzględnieniem obowiązujących zasad, trybów i terminów;
 2. sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i analiza stanu zadłużenia powiatu;
 3. sporządzanie projektów uchwał w zakresie zmiany budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 4. informowanie powiatowych jednostek organizacyjnych o wstępnych i ostatecznych kwotach planu dochodów i wydatków tych jednostek oraz o dokonanych przez Zarząd bądź Radę zmianach w trakcie roku;
 5. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz opracowywanie planów finansowych Starostwa;
 6. przekazywanie środków pieniężnych jednostkom budżetowym na realizację ich wydatków zgodnie z ustalonym planem finansowym, rozliczanie przekazanych środków finansowych na podstawie sprawozdawczości i informacji jednostek organizacyjnych;
 7. nadzorowanie rozliczeń finansowych udzielonych powiatowi dotacji i środków otrzymanych z innych źródeł;
 8. windykacja należności budżetowych z tytułu dochodów własnych powiatu i Skarbu Państwa w zakresie przygotowywania wezwań do zapłaty i przedsądowych wezwań do zapłaty oraz w razie nieuiszczenia należności przez dłużnika w terminie wskazanym w przedsądowym wezwaniu do zapłaty,niezwłoczne przekazywanie odpowiednich dokumentów do wydziału merytorycznego celem prowadzenia dalszej windykacji;
 9. dokonywanie bieżących analiz przebiegu wykonania i płynności finansowej budżetu;
 10. sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych;
 11. prowadzenie rachunkowości budżetu i gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami;
 12. prowadzenie sprawozdawczości, analiz i infonuacji z wykonania budżetu;
 13. sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie wykonywania budżetu powiatu;
 14. analizowanie sprawozdań i innych dokumentów otrzymanych przez wydział pod względem naruszenia dyscypliny finansów publicznych w podległych jednostkach;
 15. prowadzenie ewidencji księgowej budżetu powiatu;
 16. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Starostwa jako jednostki budżetowej;
 17. prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i pozostałych środków, roz]iczanie inwentaryzacji;
 18. sporządzanie list plac i spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników oraz diet radnych;
 19. przekazywanie do ZUS składek z zakresu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego urzędu skarbowego;
 20. dokonywanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie ewidencji księgowej;
 21. opracowywanie dokumentacji przyjętych do stosowania w Starostwie zasad rachunkowości (polityki rachunkowości) oraz wykonywanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
 22. opracowywanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji majątku Starostwa i wykonywanie nadzoru w tym zakresie;
 23. prowadzenie ewidencji dochodów Skarbu Państwa i terminowe ich przekazywanie do budżetu Wojewody Łódzkiego;
 24. prowadzenie ewidencji czynszów dzierżawnych kół łowieckich oraz przekazywanie ich gminom i nadleśnictwom;
 25. obsługa finansowo-księgowa i prowadzenie dokumentacji wypłat ekwiwalentów finansowych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
 26. prowadzenie rejestrów faktur VAT zakupu i sprzedaży, sporządzanie deklaracji oraz terminowe rozliczanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego należnego podatku;
 27. realizowanie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Wydziału.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z poźn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)
 7. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746, z późn. zm.)
 8. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.)
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781)
 10. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.)
 11. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.)
 12. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.)
 13. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.)
 14. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, z późn. zm.)
 15. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.)
 16. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.)
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144)
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.)
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396, z późn. zm.)
 20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342)
 21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718)
 22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83)
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864)
 24. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.)

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Markiewicz
  data publikacji: 2020-08-07 15:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-12 14:15

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13769
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-12-12 14:15:33