Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawy związane z rejestracją Stowarzyszeń Zwykłych

Osoba odpowiedzialna:

Magdalena Stychlerz  –  Wydział Organizacyjny (Sekretariat Starosty Łowickiego)
Telefon           46 811 53 00
e-mail            sekretariat@powiatlowicki.pl

pokój nr  101 - I piętro (sekretariat)

 

UWAGA!

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) które nie dokonały wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie do 20 maja 2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923) zostały rozwiązane z mocy prawa.

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

          1. pisemny wniosek o wpis do ewidencji (wniosek powinien zawierać:

 • datę jego sporządzenia,
 • adresata (do którego urzędu, starosty jest kierowany),
 • pełną nazwę i dokładny adres siedziby stowarzyszenia,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • podpis przedstawiciela stowarzyszenia (wszystkich członków zarządu, gdy jest on powołany));

(na dole strony pomocniczy wzór wniosku o wpis do ewidencji)

2. protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały o:

 • założeniu stowarzyszenia,
 • przyjęciu regulaminu,
 • wyborze przedstawiciela lub zarządu,
 • ewentualnie – wyborze komisji rewizyjnej;

          3. regulamin działania stowarzyszenia zawierający:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele stowarzyszenia,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę stowarzyszenia,
 • przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia,
 • zasady dokonywania zmian zapisów regulaminu,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego

  Jeżeli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd to w regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:
 • trybu wyboru zarządu oraz uzupełniania składu,
 • kompetencji zarządu,
 • warunków ważności podejmowanych uchwał,
 • sposobu reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności
  w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych.

  4. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej 3 osoby) zawierającą:
 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania ,
 • własnoręczny podpis;

  5. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;

  6. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej
  (w przypadku, gdy regulamin stowarzyszenia przewiduje ten organ);


Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

2. Miejsce składania dokumentów: Sekretariat, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty: Zgłoszenie faktu założenia stowarzyszenia zwykłego jest wolne od opłat skarbowych

 • wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości - 17 zł; Potwierdzenie uiszczenia opłaty załącz do wniosku. Zaświadczenie otrzymasz w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Termin załatwienia sprawy: Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni.

5. Tryb odwoławczy: Skarga na bezczynność do sądu administracyjnego

 

Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

1. Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
   
  (na dole strony pomocniczy wzór wniosku o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych)

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Protokół z zebrania członków stowarzyszenia zwykłego.
 2. Lista obecności wraz z podpisami członków stowarzyszenia zwykłego na zebraniu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia.
 4. Uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia.
 5. Informacja o przeznaczeniu pozostałego majątku Stowarzyszenia.

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

 2. Miejsce składania dokumentów: Sekretariat, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz,
w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty: Zgłoszenie faktu wykreślenia stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych jest wolne od opłat skarbowych

4. Termin załatwienia sprawy: 30 dni

5. Tryb odwoławczy: Skarga na bezczynność do sądu administracyjnego

Sposób załatwienia sprawy: 

Stowarzyszenie otrzymuje pismo o wykreśleniu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późń. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, nie posiada osobowości prawnej i w związku z tym nie podlega rejestracji w sądzie rejonowym. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie Starostę, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia (art. 40).

Ponadto, zgodnie z art. 42. ust. 1 Ustawy stowarzyszenie zwykłe nie może:

 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 2. zrzeszać osób prawnych,
 3. prowadzić działalności gospodarczej,
 4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej (art. 42 ust. 2).
Może także otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 42 ust. 3).

 

 

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6300
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-30 09:56

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9274769
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-05-26 16:02

Stopka strony