Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Sprawy związane z rejestracją Stowarzyszeń Zwykłych

Osoba odpowiedzialna:

Magdalena Stychlerz  –  Wydział Organizacyjny
Telefon: 46 811 53 00
e-mail: magdalena.stychlerz@powiatlowicki.pl
pokój nr  101 - I piętro

 

UWAGA!

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) które nie dokonały wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie do 20 maja 2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923) zostały rozwiązane z mocy prawa.

 

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

1  pisemny wniosek o wpis do ewidencji, wniosek powinien zawierać:

·         datę jego sporządzenia,

·         adresata (do którego urzędu, starosty jest kierowany),

·         pełną nazwę i dokładny adres siedziby stowarzyszenia,

·         numer telefonu kontaktowego,

·         podpis przedstawiciela stowarzyszenia (wszystkich członków zarządu, gdy jest on powołany);

(na dole strony pomocniczy wzór wniosku o wpis do ewidencji)

2.      protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały o:

·         założeniu stowarzyszenia,

·         przyjęciu regulaminu,

·         wyborze przedstawiciela lub zarządu,

·         ewentualnie – wyborze komisji rewizyjnej; 

3.      regulamin działania stowarzyszenia zawierający:

·         nazwę stowarzyszenia zwykłego,

·         cel lub cele stowarzyszenia,

·         teren i środki działania,

·         siedzibę stowarzyszenia,

·         przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia,

·         zasady dokonywania zmian zapisów regulaminu,

·         sposób nabycia i utraty członkostwa,

·         sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego

 

Jeżeli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd to w regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:

·      trybu wyboru zarządu oraz uzupełniania składu,

·      kompetencji zarządu,

·      warunków ważności podejmowanych uchwał,   

· sposobu reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych.

4.      listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej 3 osoby) zawierającą:

·         imię i nazwisko,

·         datę i miejsce urodzenia,

·         miejsce zamieszkania,

·         własnoręczny podpis.

5.      imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;

6.      imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej

(w przypadku, gdy regulamin stowarzyszenia przewiduje ten organ);

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

2. Miejsce składania dokumentów: Sekretariat, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

3. Opłaty: Zgłoszenie faktu założenia stowarzyszenia zwykłego jest wolne od opłat skarbowych wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości - 17 zł; Potwierdzenie uiszczenia opłaty załącz do wniosku. Zaświadczenie otrzymasz w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Termin załatwienia sprawy: Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni.

5. Tryb odwoławczy: Skarga na bezczynność do sądu administracyjnego

 

Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Rozwiązanie stowarzyszenia

Likwidacja stowarzyszenia polega na całkowitym zakończeniu jego działalności oraz zadysponowaniu jego mieniem. Stowarzyszenie składa wniosek o wykreślenie  z ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje wpisu o wykreśleniu z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku  w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Etap I

Jeżeli członkowie stowarzyszenia zwykłego chcą, aby stowarzyszenie zakończyło swoją działalność i byt prawny powinni zwołać walne zebranie członków i podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia (uchwały powinny spełniać wymogi określone w regulaminie). W przypadku nie wyznaczenia likwidatora zostaje nim przedstawiciel lub członkowie zarządu stowarzyszenia. Z zebrania należy sporządzić protokół z podjętymi uchwałami i listę obecności.

Sporządzone dokumenty likwidator dostarcza w terminie 7 dni od dnia podjęcia ww. uchwał do organu nadzorującego (Starostwa Powiatowego w Łowiczu, Wydział Organizacyjny).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego
  2. protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia),
  3. lista a obecności na zebraniu.

(na dole strony pomocniczy wzór wniosku)

Uchwała powinna:

  • określać datę rozwiązania stowarzyszenia, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji,
  • określać cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego stowarzyszenia,
  • wskazać likwidatora.

(na dole strony pomocniczy wzór wniosku)

Likwidacja stowarzyszenia Etap II

Wyznaczony likwidator podejmuje czynności likwidacyjne - podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia (np. zamieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej, ogólnokrajowej albo umieszczenie ogłoszenia o likwidacji na portalu internetowym np. ngo.pl - https://ogloszenia.ngo.pl/komunikaty/likwidacja, może też złożyć z ww. dokumentami ogłoszenie o likwidacji, które zostanie wywieszone na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu na ok. 3 tygodnie, pomocniczy wzór wniosku na dole strony).

Ponadto likwidator:

  • sporządza sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
  • ustala listę wierzycieli i dłużników;
  • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
  • dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych;
  • zawiadamia bank prowadzący obsługę stowarzyszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, zamyka rachunek bankowy (jeśli dotyczy);
  • sporządza sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień zakończenia likwidacji zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
  • sporządza protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia na przechowywanie - archiwizacji dokumentów (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego);

Likwidacja stowarzyszenia Etap III

1.      Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia zwykłego likwidator zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które przyjmuje uchwałę o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji;

2.      Składa wniosek do Starosty Łowickiego o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji, do wniosku załącza następujące dokumenty:

·       sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz z przyjętą przez Walne Zebranie Członków uchwałą o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.

·       potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego

·       po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wykreślenie z ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny.

Organ wykreśla stowarzyszenie z ewidencji w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku i wydaje dokument potwierdzający wykreślenie.

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

Opłaty: Zgłoszenie faktu wykreślenia stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych jest wolne od opłat skarbowych

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Tryb odwoławczy: Skarga na bezczynność do sądu administracyjnego

Sposób załatwienia sprawy:

Stowarzyszenie otrzymuje pismo o wykreśleniu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późń. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, nie posiada osobowości prawnej i w związku z tym nie podlega rejestracji w sądzie rejonowym. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie Starostę, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia (art. 40).

Ponadto, zgodnie z art. 42. ust. 1 Ustawy stowarzyszenie zwykłe nie może:

1.                  powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

2.                  zrzeszać osób prawnych,

3.                  prowadzić działalności gospodarczej,

4.                  prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej (art. 42 ust. 2).

Może także otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 42 ust. 3).

 

 

 

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8176
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-26 11:57:52