Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sprawy związane z wpisem do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

 

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Haczykowska – pomoc administracyjna w Wydziale Organizacyjnym (Sekretariat Starosty Łowickiego)

Telefon           46 837 59 02

e-mail             sekretariat@powiatlowicki.pl

fax                   46 837 50 15

pokój nr  101 - I piętro (sekretariat)

 

UWAGA!

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) które nie dokonały wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie do 20 maja 2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015r. Poz. 1923) zostały rozwiązane z mocy prawa.

 

 

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

          1. pisemny wniosek o wpis do ewidencji (wniosek powinien zawierać:

 • datę jego sporządzenia,
 • adresata (do którego urzędu, starosty jest kierowany),
 • pełną nazwę i dokładny adres siedziby stowarzyszenia,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • podpis przedstawiciela stowarzyszenia (wszystkich członków zarządu, gdy jest on powołany));

  (na dole strony pomocniczy wzór wniosku o wpis do ewidencji)

  2. protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały o:

 • założeniu stowarzyszenia,
 • przyjęciu regulaminu,
 • wyborze przedstawiciela lub zarządu,
 • ewentualnie – wyborze komisji rewizyjnej;

          3. regulamin działania stowarzyszenia zawierający:

 • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
 • cel lub cele stowarzyszenia,
 • teren i środki działania,
 • siedzibę stowarzyszenia,
 • przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia,
 • zasady dokonywania zmian zapisów regulaminu,
 • sposób nabycia i utraty członkostwa,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego

  Jeżeli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd to w regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące:
 • trybu wyboru zarządu oraz uzupełniania składu,
 • kompetencji zarządu,
 • warunków ważności podejmowanych uchwał,
 • sposobu reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności
  w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych.

  4. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej 3 osoby) zawierającą:
 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania ,
 • własnoręczny podpis;

  5. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;

  6. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL członków organu kontroli wewnętrznej
  (w przypadku, gdy regulamin stowarzyszenia przewiduje ten organ);


Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

 

2. Miejsce składania dokumentów: Kancelaria, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek 8.00-16.00, środa 8.00-17.00

 

3. Opłaty: Zgłoszenie faktu założenia stowarzyszenia zwykłego jest wolne od opłat skarbowych

 

4. Termin załatwienia sprawy: Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie
7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni.

 

5. Tryb odwoławczy: Skarga na bezczynność do sądu administracyjnego

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
 (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z późń. zm.)

 

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z Ustawą Prawo o Stowarzyszeniach, stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, nie posiada osobowości prawnej i w związku z tym nie podlega rejestracji w sądzie rejonowym. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie Starostę, właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia (art. 40).

Ponadto, zgodnie z art. 42. ust. 1 Ustawy stowarzyszenie zwykłe nie może:

 1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 2. zrzeszać osób prawnych,
 3. prowadzić działalności gospodarczej,
 4. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej (art. 42 ust. 2).
Może także otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 42 ust. 3).

 • opublikował: Joanna Haczykowska
  data publikacji: 2017-02-17 15:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4618
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-29 11:41

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7001131
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 18:25

Stopka strony