Ścieżka nawigacyjna

 • Deklaracja Dostępności

Treść strony

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.bip.powiat.lowicz.pl/

Powiat Łowicki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Łowickiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-25.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) nie w każdym przypadku mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
Pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) nie w każdym przypadku są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc. Od kwietnia 2019 r. staramy się publikować dwie wersje dokumentów, w tym wersję zgodną z wymaganiami dostępności.
Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach, do których kierują.
Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Od 24 września 2020 r. nagrania z obrad Rady Powiatu Łowickiego są już publikowane w wersji z napisami dla niesłyszących.
Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Starostwo Powiatowe w Łowiczu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są pisane ręcznie, następnie zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony.
Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Transmisje nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie można używać następujących skrótów klawiaturowych:

0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",.
1 - wywołanie strony głównej,.
4 - wywołanie podstrony z mapą strony,.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

Windows
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
Linux
Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
macOS
Safari: Ctrl + litera/cyfra
Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Zabost, andrzej.zabost@powiatlowicki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 811 53 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edward Reske, edward.reske@powiatlowicki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 811 53 68. Tą samą drogą można składać wnioski oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

 • Zarząd Powiatu
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami
 • Biuro Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 1. Do budynku prowadzi jedno wejście, zlokalizowane na parterze.
 2. Dostęp do wejścia prowadzi poprzez schody zewnętrzne o różnicy poziomów około 80 centymetrów.
 3. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz brak windy lub platformy zapewniającej dostęp do środka budynku.
 4. Budynek jest obiektem piętrowym, brak windy lub platformy zapewniającej dostęp do pomieszczeń piętra. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną (częściowe podpiwniczenie).
 7. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku są oznaczone drogi ewakuacyjne. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W holu budynku, po prawej stronie od wejścia umieszczona jest tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Łowiczu, której treść wykonana jest w druku o wielkości powiększonej dla osób słabowidzących.
 8. Uwaga: Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób.
 9. Budynek jest obiektem wpisanym do Krajowego Rejestru Zabytków.

Łowicz, ul. Stanisławskiego 28

 • Wydział Komunikacji
 1. Do budynku prowadzi jedno wejście, zlokalizowane na parterze.
 2. Dostęp do wejścia prowadzi poprzez schody zewnętrzne o różnicy poziomów około 1 metra oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek jest obiektem piętrowym, Wydział Komunikacji znajduje się na parterze. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 4. Szerokość skrzydła zasadniczego drzwi wejściowych jest zgodna z przepisami. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, posiadającym dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku są oznaczone drogi ewakuacyjne.
 8. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30a

 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Architektoniczno-Budowlany
 • Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • Biuro Gospodarki Nieruchomościami
 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia, zlokalizowane na parterze.
 2. Dostęp do wejścia prowadzi poprzez schody zewnętrzne o różnicy poziomów około 30 centymetrów.
 3. Jest wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych zapewniający dostęp do środka budynku.
 4. Budynek jest obiektem piętrowym, brak windy lub platformy zapewniającej dostęp do pomieszczeń piętra.
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Szerokość skrzydła zasadniczego drzwi wejściowych jest zgodna z przepisami.
 6. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku są oznaczone drogi ewakuacyjne.
 11. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 12. W holu budynku, na wprost wejścia umieszczona jest tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Łowiczu, której treść wykonana jest w druku o wielkości powiększonej dla osób słabowidzących.
 13. Uwaga: Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób.

Łowicz, ul. Podrzeczna 30

 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu
 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia, zlokalizowane na parterze.
 2. Przy wejściach znajdują się pochylnie dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek jest obiektem piętrowym, wewnątrz znajduje się platforma przyschodowa zapewniająca dostęp do pomieszczeń piętra.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Szerokość skrzydła zasadniczego drzwi wejściowych jest zgodna z przepisami.
 5. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym.
 6. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczonych dróg ewakuacyjnych.
 9. W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Uwagi końcowe
Starostwo Powiatowe w Łowiczu posiada własny parking. Parking zapewnia miejsca postojowe dla osób, które przybyły do budynków przy ulicy Stanisławskiego 28, Stanisławskiego 30 oraz Stanisławskiego 30A. Na parkingu w dwóch przeciwległych obszarach zostały wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych – łącznie 3 miejsca postojowe, miejsca dla kobiet w ciąży – łącznie 2 miejsca postojowe i miejsca dla rodzin z małymi dziećmi – łącznie 2 miejsca postojowe. Budynek przy ul. Podrzecznej 30 nie ma własnego parkingu, nie posiada miejsc wydzielonych dla osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży lub rodzin z małymi dziećmi.

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-02 18:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-04 10:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11128
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2022-03-04 10:32

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9456265
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2022-08-08 15:53

Stopka strony