Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Osoby odpowiedzialne:

Piotr Jóźwiak - podinspektor w Wydziale Komunikacji; Joanna Świechowska - inspektor w Wydziale Komunikacji; Jolanta Protekta - inspektor w Wydziale Komunikacji; Dagmara Chojnacka - kancelista w Wydziale Komunikacji; Karolina Pająk - kancelista w Wydziale Komunikacji; Wojciech Sobieszek - inspektor w Wydziale Komunikacji

Telefon: 46 830 33 47; 46 830 07 55; 46 830 07 57

fax: 46 830 09 30

e-mail: kt@powiatlowicki.pl; km@powiatlowicki.pl

pokój nr 10 parter

 Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o rejestrację, 
 • oryginał dowodu własności (dowodem własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży;  umowa zamiany; umowa darowizny; umowa o dożywocie; faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu; prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
 • oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej,
 • oryginał świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane
 • karta pojazdu, jeżeli jest wymagana,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy (dotyczy samochodu osobowego lub pojazd rodzaju "samochodowy inny" podrodzaj czterokołowiec lub czterokołowiec lekki), jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy; przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu,
 • oryginał oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy kraju - dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju do dnia 31.12.2015 r. włącznie
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, oraz w przypadku, gdy pojazd jest własnością więcej niż 1 właściciela.

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 10.

3. Opłaty:

 • w wysokości 180,50zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50zł oraz opłata ewidencyjna 2,00zł) - w przypadku pojazdów samochodowych
 • w wysokości 121,50zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00zł oraz opłata ewidencyjna 1,50zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych
 • w wysokości 111,50zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00zł oraz opłata ewidencyjna 1,50zł) - w przypadku motorowerów.

Opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub na konto bankowe.

 

Tabelę z aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów i oznaczeń pojazdów można obejrzeć  tutaj.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł płatną na konto Urzędu Miasta Łowicza. 

Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

4. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Dodatkowe informacje:

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe pojazdu, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

Możliwość odbioru dowodu rejestracyjnego można sprawdzić   tutaj.

Podstawa prawna:

1. Art. 72 i 74 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu  drogowym (tj.:Dz.U.2012.1137 ze zm.), oraz akty wykonawcze do tej ustawy, a w szczególności:

·     § 2 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  (tj.:Dz.U.2014.1522 ze zm.).

·     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tj.:Dz.U.2014.1727 ze zm. ).

·     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U.2003.230.2302 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz.U.2015.140 ze zm. ). 

 

Formularze do pobrania

1. Wniosek o rejestrację pojazdu

2. Pełnomocnictwo

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7115
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-12 09:06

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7063747
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-16 14:17

Stopka strony