Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ

Osoby odpowiedzialne:

1. Krzysztof Wojda - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tel. (046) 811 53 61, e-mail: krzysztof.wojda@powiatlowicki.pl, pok. nr 17;

2. Mirosława Pawlata - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tel. (046) 811 53 69, e-mail: miroslawa.pawlata@powiatlowicki.pl, pok. nr 14;

3. Bogumiła Czułek - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tel. (046) 811 53 69, e-mail: bogumila.czulek@powiatlowicki.pl, pok. nr 17.

UWAGA:
Do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy przychodzić z uzupełnionymi wnioskami i wymaganymi do nich dokumentami (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, opłata skarbowa).


Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty do wniosku o pozwolenie na budowę (wnioski i dokumenty do pobrania na dole strony):

1.1. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działku lub terenu i trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

1.2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

1.3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

1.4. pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;

1.5. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

 • linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
 • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

1.8. W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

1.9. umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;

2.0. w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2.1. oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

2.2. w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2. Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria, pokój nr 21

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek
8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00

3. Opłaty za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

3.1. Na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowla­nym:

a.    budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gos­podarczej innej niż rolnicza i leśna:

o    za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł,

o    nie więcej niż – 539 zł;

b.    budynku służącego celom gos­podarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł;

c.    innego budynku – 48 zł;

d.    studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł;

e.    budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł;

f.     sieci wodociągowych, kanali­zacyjnych, elektroenerge­tycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do bu­dynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. G – 2143 zł;

g.    sieci wodociągowych, kanali­zacyjnych, elektroenerge­tycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra – 105 zł;

h.    innych budowli – 155 zł;

i.      urządzeń budowlanych zwią­zanych z obiektem budowla­nym – 91 zł;

3.2. Na przebudowę lub remont obiek­tu budowlanego oraz na wzno­wienie robót budowlanych –50% stawek określonych w pkt 1.

 

Nie podlegają opłacie skarbowej pozwolenia w sprawach:

a.    budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych wskutek
działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

b.    budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,

c.    budownictwa mieszkaniowego,

d.    instytucji jednostek budżetowych

 

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

4. Termin załatwienia sprawy: maksymalnie do 65 dni od dnia złożenia wniosku.
 

5. Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/odbioru.
 

6. Dodatkowe informacje:

6.1. Po uprawomocnieniu się decyzji (po 14 dniach od doręczenia decyzji stronom) o pozwoleniu na budowę, w pokoju nr 15 Wydziału Architektoniczno-Budowlanego można zakupić i zarejestrować dziennik budowy. 

6.2. Na 1 dzień przed rozpoczęciem robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy złożyć stosowne zgłoszenie oraz oświadczenie osoby uprawnionej do przejęcia obowiązków kierownika budowy (do pobrania tutaj),

6.3. Dane do przelewu za wydanie pozwolenia na budowę:

Urząd Miejski w Łowiczu
Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
Nr rachunku: 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Tytułem: OPŁATA SKARBOWA

lub

pobrać blankiet przelewu w pokoju nr 15 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i dokonać opłaty w kasie w Powiatowym Urzędzie Pracy i dokonać wpłaty.

6.4. Dane do przelewu za dziennik budowy:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu
ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz
Nr rachunku:
 91 1600 1462 1823 7965 3000 0003
Tytułem: DZIENNIK BUDOWY

lub

pobrać blankiet przelewu w pokoju nr 15 w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i dokonać opłaty w kasie w Powiatowym Urzędzie Pracy i dokonać wpłaty.

6.5. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata.

Podstawa prawna:

Art. 28, 33, 34 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamil Malejka
  data wytworzenia: 2020-08-04
 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2015-05-26 08:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-28 11:28

Rejestr zmian

 • zmieniono 2015-05-26 08:02 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2015-05-26 08:23 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2015-05-26 08:29 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2015-05-26 08:30 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2015-05-26 08:37 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2015-08-25 12:51 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2015-09-02 07:52 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2015-09-02 07:53 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2015-09-02 07:58 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2015-09-02 08:00 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2015-09-02 08:00 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2015-09-02 08:01 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2016-01-29 08:19 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2017-02-20 13:05 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2017-02-20 13:06 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2017-02-20 13:11 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2017-09-05 07:45 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2019-11-20 14:46 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2019-11-21 15:46 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2020-03-12 14:35 przez Kamil Malejka: Dodanie dodatkowych informacji
 • zmieniono 2020-03-12 14:36 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2020-08-04 13:47 przez Kamil Malejka: Zmiana numerów telefonów
 • zmieniono 2021-07-01 15:18 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2021-09-15 12:47 przez Kamil Malejka: Aktualizacja osób zajmujących się poszczególnymi zadaniami
 • zmieniono 2022-02-11 11:41 przez Kamil Malejka: Aktualizacja informacji i publikatorów ustaw
 • zmieniono 2022-02-11 11:42 przez Kamil Malejka
 • zmieniono 2023-04-28 11:28 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18616
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-28 11:28:08