Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

Dyrektor Wydziału  Ilona Wężowska

Nr telefonu: 46 811 53 21

Adres e-mail: ilona.wezowska@powiatlowicki.pl

Pokój nr 16 (parter)

Stanowiska ds. edukacji, sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej:

Ilona Fudała - nr tel. 46 811 53 20, adres e-mail: ilona.fudala@powiatlowicki.pl, pokój nr 14 (parter)

Katarzyna Radomska - nr tel.  , adres e-mail: katarzyna.radomska@powiatlowicki.pl, pokój nr 14 (parter)

Bogusława Wróbel-Makowska - nr tel. 46 811 53 19, adres e-mail: bogusiamakowska@powiatlowicki.pl, pokój nr 15 (parter)

Dorota Kirej - nr tel. 46 811 53 18, adres e-mail: dorota.kirej@powiatlowicki.pl, pokój nr 15 (parter)

Stanowisko ds. kontroli i nadzoru:

Małgorzata Czarnecka - Płacheta, nr tel. 46 811 53 33, adres e-mail: malgorzata.czarnecka.placheta@powiatlowicki.pl, pokój nr 17 (parter)

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną - nr tel. 46 811 53 18

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami (KZJ) realizuje zadania z zakresu oświaty, kultury, sportu, kultury fizycznej, turystyki, promocji, ochrony zdrowia, spraw społecznych, prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz kontroli i nadzoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

I.   Do zadań Wydziału w zakresie oświaty należy:

 1. Wykonywanie zadań należących ustawowo do Powiatu jako organu prowadzącego szkoły oraz placówki oświatowe, m.in. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, ustalanie potrzeb w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych szkół i placówek, zapewnienie obsługi organizacyjnej szkół i placówek, pomoc w realizacji innych zadań statutowych szkół i placówek, sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szkół i placówek.
 2. Zakładanie, prowadzenie, przekształcanie i likwidacja publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz innych placówek oświatowych.
 3. Ustalania planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Koordynowanie spraw związanych z przeprowadzeniem naboru do szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.
 6. Opracowywanie regulaminów: wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród oraz innych regulaminów w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego.
 7. Prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych, przygotowywanie decyzji
  o odmowie wpisu do tej ewidencji, nadawania i cofania szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.
 8. Dotowanie niepublicznych szkół i placówek wraz z określeniem szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
 9. Dotowanie publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego wraz z określeniem szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
 10. Realizacja zadań należących do właściwości Starosty określonych w ustawie o systemie informacji oświatowej (SIO).
 11. Weryfikacja zadań edukacyjnych (rzeczowych) realizowanych przez Powiat.
 12. Opracowywanie algorytmu subwencji oświatowej.
 13. Przeprowadzenie procedury powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki.
 14. Opiniowanie powierzania lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
 15. Prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy i dorobku zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych, współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego.
 16. Współdziałanie ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie związanym
  z wykonywaniem przez Starostę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec dyrektorów tych jednostek.
 17. Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi
  oraz nagrodami Starosty, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej.
 18.  Przeprowadzanie procedury umieszczania uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w szkołach specjalnych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w innych powiatach oraz w centralnym systemie kierowania nieletnich na podstawie postepowania sądu.
 19.  Koordynowanie zadań związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli.
 20.  Opracowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
   na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Łowicki.
 21.  Realizacja zadań związanych z przyznawaniem uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendiów o charakterzenaukowym.
 22.  Przygotowanie posiedzeń i udział w pracach komisji egzaminacyjnej nadającej nauczycielom awans zawodowy nauczyciela mianowanego.
 23.  Prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń i przygotowywanie decyzji administracyjnych o nadanym awansie zawodowym.
 24. Nadzorowanie realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym współudział w przygotowaniu tych projektów, w szczególności ustalaniu ich zakresu rzeczowego oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów upoważniających te jednostki do ich realizacji.
II. Do zadań Wydziału w zakresie kultury należy:
 1. Zapewnienie warunków organizacyjno-prawnych i finansowych do prawidłowego funkcjonowania powiatowych instytucji kultury.
 2. Współpraca z instytucjami kultury przy opracowywaniu projektów statutów.
 3. Stanowienie i przyznawanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie propagowania kultury i twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za osiągnięcia społeczno-gospodarcze.
 4. Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi w zakresie kultury.
 5. Prowadzenie Rejestru instytucji kultury.
 6. Współpraca z organizacjami kombatanckimi.

III. Do zadań Wydziału w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki należy:

 1. Organizowanie działalności w dziedzinie kultury fizycznej, w tym zwłaszcza tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i finansowych sprzyjających powstawaniu stowarzyszeń oraz związków i klubów sportowych.
 2. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Nadzorowanie i kontrolowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej.
 4. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe wraz z określaniem zasad ich przyznawania.

IV. Do zadań Wydziału w zakresie promocji należy:

 1. Koordynowanie działań dotyczących promocji Powiatu.
 2. Koordynowanie oraz współorganizowanie imprez powiatowych.
 3. Koordynowanie działań wynikających z podpisanych przez Powiat umów o współpracy.
 4. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w postaci gazet i wycinków prasowych.
 5. Sporządzanie informacji o istotnych dla administracji samorządowej artykułach, notatkach i doniesieniach prasowych oraz opracowywanie odpowiedzi i wyjaśnień na publikacje dotyczące funkcjonowania Powiatu.
 6. Nadzorowanie aktualizacji powiatowej strony internetowej.
 7. Prowadzenie korespondencji okolicznościowej starosty związanej uroczystościami
  o charakterze społecznym i kulturalnym.
 8. Organizowanie kontaktów starosty i członków zarządu ze środkami masowego przekazu.
 9. Utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z samorządami gmin i lokalnymi przedsiębiorcami w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych i gospodarczych.

V. Do zadań Wydziału w zakresie ochrony zdrowia należy:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie tworzenia, przekształcania, rozszerzania lub ograniczania działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 2. Nadzorowanie funkcjonowania jednostek działających w zakresie ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat.
 3. Inicjowanie współpracy z różnymi podmiotami w zakresie ochrony zdrowia.
 4. Przygotowywanie dokumentów związanych z ustalaniem rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych.
 5. Prowadzenie monitoringu opieki zdrowotnej w zakresie stanu zdrowia mieszkańców, funkcjonowania opieki zdrowotnej oraz stanu posiadania systemu opieki zdrowotnej (sektor publiczny i niepubliczny) w odniesieniu do bazy materialnej i społecznej.
 6. Przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej.

VI. Do zadań Wydziału w zakresie spraw społecznych należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Zarząd nadzoru nad działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu i Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.
 2. Współpraca z ww. jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych przez nie zadań.
 3. Wykonywanie zadań Powiatu i Starosty wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, w tym:
 • przygotowanie projektów umów z adwokatami i radcami prawnymi, porozumień z gminami w sprawie lokali z przeznaczeniem na punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub zarządzenia starosty w sprawie powiatowych lokali,
 • przygotowanie projektów porozumień z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych,
 • udostepnienie określonych w ustawie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • prowadzenie spraw w zakresie powierzania prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego,
 • sporządzanie zbiorczej informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu,
 • rozliczenie datacji z budżetu państwa,
 • wyposażenie lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym.

VII. Do zadań Wydziału w zakresie kontroli i nadzoru należy:

 1. Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych powiatu, nadzorowanych przez Zarząd.
 2. Nadzór nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Powiatu.
 3. Koordynowanie ogółu działań podejmowanych dla zabezpieczenia realizacji celów i zadań Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, w tym:
 • zapewnienie kompletności i zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej w Starostwie,
 • koordynowanie przebiegu procesu samooceny w Starostwie oraz jednostkach,
 • sporządzanie zbiorczych wyników z samooceny kontroli zarządczej w Powiecie,
 • gromadzenie informacji o stanie kontroli zarządczej ze wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu,
 • współpraca z kierującymi komórkami organizacyjnymi oraz kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie doradztwa w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych,
 • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności systemu kontroli zarządczej z wymogami Systemu Zarządzania Jakością,
 • sporządzanie planów kontroli Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz sprawozdań z ich realizacji,
 •  prowadzenie kontroli zgodnie lub na doraźne polecenie Starosty, na podstawie i w granicach udzielonego upoważnienia,
 • współdziałanie z audytorem wewnętrznym.

Wydział realizuje zadania min. na następujących podstawach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 z późn.zm./.
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1327 z późn.zm./.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe
  /Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn.zm./.
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe /t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późn. zm./.
 5. Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych / t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn.zm./.
 6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej /t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 584
  z późn. zm./.
 7. Ustawa z dnia 6 października 1992r. o orderach i odznaczeniach /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 138 z późn. zm./.
 8. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.711 z późn.zm./.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm./.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm./.
 11. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm./
 12. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm./.
 13. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479 z późn. zm./.
 14. Ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 902 z późn. zm./.
 15. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury /Dz. U. z 2012 r., poz. 189/.
 16. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 517/.
 17. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej /t.j. Dz. U. z 2021, poz. 945/.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm./.
 19. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm./.
 20.  Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych /Dz. Urz. MF z 2009 r., nr 15, poz. 84/.
 21. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych
  /Dz. Urz. MF z 2011 r., Nr 2, poz.11/.
 22. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem
  /Dz. Urz. z 2012 r., MF, poz.56/.

Rejestry prowadzone w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami:

 

I. W formie papierowej:

 • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu).
 • Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu).
 • Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu).
 • Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu).
 • Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego (dostępny w pokoju nr 15 w godzinach pracy urzędu).
 • Rejestr wniosków na posiedzenie Zarządu Powiatu Łowickiego.

II. W formie elektronicznej:

 • Rejestr instytucji kultury (dostępny w pokoju nr 102 w godzinach pracy urzędu).

 

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2015-05-19 12:50
 • zmodyfikował: Małgorzata Czarnecka-Płacheta
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-28 08:27

Opis strony

Redaktorzy: Joanna Idzikowska – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, tel.: 46 830 09 88

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17173
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-06-28 08:27

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8761258
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 08:50

Stopka strony