Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami

 Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

Dyrektor Wydziału  Ilona Wężowska

Nr telefonu: 46 830 00 68

Adres e-mail: eks@powiatlowicki.pl

Pokój nr 16 (parter)

Inspektor ds. edukacji I –nr tel. 46 830 33 46, adres e-mail eks1@powiatlowicki.pl, pokój nr 15 (parter)

Inspektor ds. ochrony zdrowia i pomocy społecznej – nr tel. 46 830 33 46, pokój nr 15 (parter)

Inspektor ds. kultury, sportu i promocji – nr tel. 46 830 09 88, adres e-mail jidzikowska@powiatlowicki.pl, pokój nr 17 (parter)

Inspektor ds. edukacji III- nr tel. 46 830 09 98, adres e-mail edukacja2@powiatlowicki.pl, pokój nr 14 (parter)

 

Zakres działania Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami:

Do zakresu działania Wydziału należy realizacja zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu, turystyki, promocji i zdrowia oraz spraw społecznych, w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

I.   W zakresie oświaty:

 1. Wykonywanie zadań należących ustawowo do Powiatu jako organu prowadzącego szkoły oraz placówki oświatowe, m.in.:
 • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki,
 • ustalanie potrzeb w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych szkół i placówek,
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej szkół i placówek,
 • pomoc w realizacji innych zadań statutowych szkół i placówek,
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szkół i placówek.
 • Zakładanie, prowadzenie, przekształcanie i likwidacja publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz innych placówek oświatowych.
 • Przejmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej.
 • Opiniowania pod względem formalnym projektów pierwszych statutów szkół i placówek.  
 • Ustalanie w porozumieniu z dyrektorami szkół nachyleń kształcenia ogólnego oraz zawodów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.
 • Ustalania planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
 • Koordynowanie spraw związanych z przeprowadzeniem naboru do szkół ponadgimnazjalnych.
 • Opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek oraz przedkładanie ich Zarządowi do zatwierdzenia.
 • Opracowywanie regulaminów:

- wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,

- regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,

- innych regulaminów w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego.

 • Wydawania zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną
 • określenie zasad gospodarki finansowej nie wymienionych w art. 79 ustawy o systemie oświaty.
 • Prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawania decyzji o odmowie wpisu do tej ewidencji, nadawania i cofania szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.Dotowanie niepublicznych szkół i placówekwraz z określeniem szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
 • Dotowanie publicznych szkół prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego wraz z określeniem szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
 • Realizacja zadań należących do właściwości Starosty określonych w ustawie o systemie informacji oświatowej.
 • weryfikacja zadań edukacyjnych (rzeczowych) realizowanych przez Powiat.
 • Opracowywanie algorytmu subwencji oświatowej.
 • Przeprowadzenie procedury powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki.
 • Opiniowanie powierzania lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.
 • Prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy i dorobku zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych, współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego.
 • Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek.

2. Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami Starosty, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej.

3. Przeprowadzanie procedury umieszczania uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego w szkołach specjalnych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w innych powiatach.

4. Przeprowadzanie procedury umieszczania uczniów na podstawie postanowienia sądu w centralnym systemie kierowania nieletnich.

5. Koordynowanie zadań związanych z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli.

6. Opracowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Łowicki.

7. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendiów o charakterze naukowym.

8. Pozyskiwanie dodatkowych środków budżetowych i pozabudżetowych dla szkół i placówek oświatowych.

9. Przygotowanie posiedzeń i udział w pracach komisji egzaminacyjnej nadającej nauczycielom awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

10. Prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń i przygotowywanie decyzji administracyjnych o nadanym awansie zawodowym.

II.   W zakresie kultury:

1. Zapewnienie warunków organizacyjno-prawnych i finansowych do prawidłowego funkcjonowania powiatowych instytucji kultury.

2. Współpraca z instytucjami kultury przy opracowywaniu projektów statutów.

3. Stanowienie i przyznawanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie propagowania kultury i twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za osiągnięcia społeczno-gospodarcze.

4. Prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi w zakresie kultury.

5. Prowadzenie Rejestru instytucji kultury.

6. Współpraca z organizacjami kombatanckimi.

III.   W zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki:

 1. Organizowanie działalności w dziedzinie kultury fizycznej, w tym zwłaszcza tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i finansowych sprzyjających powstawaniu stowarzyszeń oraz związków i klubów sportowych.

 2. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

 3. Nadzorowanie i kontrolowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej.

 4. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe wraz z określaniem zasad ich przyznawania.

 5. Realizacja zadań Powiatu wynikających z przepisów o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zagadnień realizowanych przez Wydział, w tym prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem otwartych konkursów ofert, w zakresie sporu i turystyki, na realizację zadań publicznych należących do zadań własnych powiatu oraz ich realizacją.

 6. Opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego w zakresie zagadnień realizowanych przez Wydział .

IV.   W zakresie promocji:

 1. Koordynowanie działań dotyczących promocji Powiatu.

 2. Koordynowanie oraz współorganizowanie imprez powiatowych.

 3. Koordynowanie działań wynikających z podpisanych przez Powiat umów o współpracy.

 4. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w postaci gazet i wycinków prasowych.

 5. Sporządzanie informacji o istotnych dla administracji samorządowej artykułach, notatkach i doniesieniach prasowych oraz opracowywanie odpowiedzi i wyjaśnień
  na publikacje dotyczące funkcjonowania Powiatu.

 6. Nadzorowanie aktualizacji powiatowej strony internetowej.

 7. Prowadzenie korespondencji okolicznościowej starosty związanej uroczystościami o charakterze społecznym i kulturalnym.

 8. Organizowanie kontaktów starosty i członków zarządu ze środkami masowego przekazu.

 9. Utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z samorządami gmin i lokalnymi przedsiębiorcami w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych i gospodarczych.

  V.   W zakresie zdrowia:

1. Prowadzenie spraw w zakresie tworzenia, przekształcania, rozszerzania lub ograniczania działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

2. Nadzorowanie funkcjonowania jednostek działających w zakresie ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat.

3. Inicjowanie współpracy z różnymi podmiotami w zakresie ochrony zdrowia.

4. Przygotowywanie dokumentów związanych z ustalaniem rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych.

5. Prowadzenie monitoringu opieki zdrowotnej w zakresie stanu zdrowia mieszkańców, funkcjonowania opieki zdrowotnej oraz stanu posiadania systemu opieki zdrowotnej (sektor publiczny i niepubliczny) w odniesieniu do bazy materialnej i społecznej.

6. Koordynowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i polityki prorodzinnej.

7. Przygotowywanie projektów uchwał o powołaniu i odwołaniu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej.

8. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i jednostkami pomocy społecznej.

 

VI. W zakresie spraw społecznych:

1. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Zarząd nadzoru nad działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu i Powiatowego Urzędu Pracy.
2. Wykonywanie zadań Powiatu i Starosty wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
 
 

 

 

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm./

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm./

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe /Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn.zm./

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe /Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm./

5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych / Dz. U. z 2017 r. poz. 2203/

6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm./

7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160/

8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm./

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm./

10. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm./

11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450/

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2016 r. poz. 1300/

13. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm./

14. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /t.j. Dz.U. z 2018 poz. 574 z późn. zm./

15. Ustawa z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach /Dz.U. z 2018 r. poz. 720 z późn. zm./

16. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury
/Dz.U. z 2012 poz. 189/

17. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 276/

18. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej / t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2030/.

 

 

 

 

Rejestry prowadzone w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami:

I. W formie papierowej:

 1. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu)

 2. Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu)

 3. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu)

 4. Wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych (dostępny w pokoju nr 14 w godzinach pracy urzędu)

 5. Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego (dostępny w pokoju nr 15 w godzinach pracy urzędu)

 6. Rejestr wniosków na posiedzenie Zarządu Powiatu Łowickiego.

  II. W formie elektronicznej:

 7. Rejestr instytucji kultury(dostępny w pokoju nr 17 w godzinach pracy urzędu)

 

 

 • opublikował: Joanna Idzikowska
  data publikacji: 2015-05-19 12:50
 • zmodyfikował: Joanna Idzikowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-12 12:20

Opis strony

Redaktorzy: Joanna Idzikowska – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, tel.: 46 830 09 88

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12904
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-12 12:20

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6400031
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 09:08

Stopka strony