Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Osoby odpowiedzialne:

Renata Fabiszewska, e-mail: renata.fabiszewska@powiatlowicki.pl
Żaneta Pawłowska, e-mail: zaneta.pawlowska@powiatlowicki.pl

telefon: 46 811 53 55; 46 811 53 54

pokój nr 11 parter

Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy; 
  • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu  wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • ważne orzeczenie lekarskie, wydane na podstawie art. 39j ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przez uprawnionego lekarza posiadającego prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662), zwanej dalej "Kodeksem pracy", oraz posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
  • ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydane na podstawie art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przez uprawnionego psychologa;
  • kserokopia aktualnego świadectwa kwalifikacji zawodowej;
  • kserokopia prawa jazdy;
  • dowód tożsamości lub potwierdzenie zameldowania na pobyt stały;

2. Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 11.

3. Opłaty:

Opłata za wydanie prawa jazdy 100 zł

Opłaty można wnosić w Opłatomacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu (gotówką lub kartą płatniczą) lub na konto bankowe.

4. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty skompletowania i weryfikacji przez Starostwo niezbędnych dokumentów.

Odbiór osobisty  lub możliwość przesłania dokumentu pocztą na wskazany adres, po uprzednim zwrocie poprzedniego dokumentu.

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

6. Dodatkowe informacje:

Wpis do prawa jazdy powinni uzyskać kierowcy wykonujący transport drogowy.

 

Możliwość odbioru prawa jazdy można sprawdzić  tutaj.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm).  

 

Uwaga

Ze względu na skanowanie dokumentu wnioski o wydanie prawa jazdy należy pobrać w Wydziale Komunikacji.

 

drukuj ()

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8260
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-10 11:48:13