Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Regulamin zamówień publicznych Domu Pomocy Społecznej w Borówku

drukuj (Regulamin zamówień publicznych Domu Pomocy Społecznej w Borówku)

Metryka

 • opublikował: Zofia Kostusiak
  data publikacji: 2014-06-05 07:12

Zaproszenie

Znak sprawy: DPS.IV.3710.1.2016 Borówek, data: 10.03.2016 r.
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego wykonania remontu instalacji odgromowych budynków mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej „Borówek”.
1. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek.
Adres: Borówek 56, 99-423 Bielawy.
Tel/fax: 46/839-21-14
REGON: 000310433
NIP: 834-12-93-639
E-mail: dpsborowek@poczta.onet.pl.
Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
2. Tryb postępowania:
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Regulamin zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/14 Dyrektora DPS „Borówek” z dnia 26.05.2014 r., z uwzględnieniem art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP), której jednolity tekst jest ogłoszony w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.
3. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne):
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego na wykonanie remontu instalacji odgromowych pięciu budynków mieszkalnych (A, B, C, E, F) Domu Pomocy Społecznej „Borówek”. Oczekuje się, że projekt budowlany remontu instalacji odgromowych zostanie sporządzony w zapisie papierowym (3 egz.) oraz w zapisie elektronicznym, i będzie zawierał między innymi:
1. Założenia:
1.1. Przedmiot opracowania.
1.2. Podstawę opracowania.
1.3. Zakres opracowania.
2. Opis techniczny remontu instalacji odgromowej.
3. Informację o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ.
4. Uprawnienia projektanta.
5. Zaświadczenie Izby Inżynierów Budownictwa projektanta.
6. Oświadczenie projektanta.
7. Spis rysunków.
8. Kosztorys inwestorski zawierający wyodrębnioną częścią dla każdego budynku (pięć budynków).
9. Kosztorys ofertowy (tzw. ślepy) zawierający wyodrębnioną części dla każdego budynku.
4. Istotne postanowienia zamówienia:
1) Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia będzie dokonana bezgotówkowo, przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia, o czym powiadomi oferentów.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
7. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek, Borówek 56, 99-423 Bielawy, z dopiskiem na kopercie: „Odgromówka”.
2) Termin składania ofert: do 31.03.2016 r. godzina 12:00.
8. Termin wykonania zamówienia: do dnia 12.05.2016 r.
9. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, jak również spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).
10. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Kryteria oceny:
Cena – 100%;
 realizacja zamówienie zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta będzie najtańsza.
12. Uzupełniające informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od Dyrektora DPS „Borówek”, tel. 604-42-42-43, e-mail: wgrzywacz@poczta.onet.pl.
Dyrektor DPS ”Borowek”
Władysław Grzywacz
Załączniki:
- Formularz oferty.

drukuj (Zaproszenie)

Metryka

 • opublikował: Zofia Kostusiak
  data publikacji: 2016-03-09 14:30

Oferta

drukuj (Oferta)

Metryka

 • opublikował: Zofia Kostusiak
  data publikacji: 2016-03-09 14:30

Zaproszenie - remont komina

Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.2016 Borówek, data: 10.03.2016 r.
                                             ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlanego wykonania remontu murowanego komina kotłowni węglowej Domu Pomocy Społecznej „Borówek”.
1. Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek.
Adres: Borówek 56, 99-423 Bielawy.
Tel/fax: 46/839-21-14
REGON: 000310433
NIP: 834-12-93-639
E-mail: dpsborowek@poczta.onet.pl.
Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
2. Tryb postępowania:
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Regulamin zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/14 Dyrektora DPS „Borówek” z dnia 26.05.2014 r., z uwzględnieniem art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP), której jednolity tekst jest ogłoszony w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.
3. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne):
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego wykonania remontu murowanego komina kotłowni węglowej Domu Pomocy Społecznej „Borówek”. Oczekuje się, że projekt budowlany remontu komina zostanie sporządzony w zapisie papierowym (3 egz.) oraz w zapisie elektronicznym, i będzie zawierał między innymi:
1. Założenia:
1.1. Przedmiot opracowania.
1.2. Podstawę opracowania.
1.3. Zakres opracowania.
2. Opis techniczny remontu komina.
3. Informację o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ.
4. Uprawnienia projektanta.
5. Zaświadczenie Izby Inżynierów Budownictwa projektanta.
6. Oświadczenie projektanta.
7. Spis rysunków.
8. Kosztorys inwestorski.
9. Kosztorys ofertowy (tzw. ślepy).
4. Istotne postanowienia zamówienia:
1) Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia będzie dokonana bezgotówkowo, przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia, o czym powiadomi oferentów.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
7. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek, Borówek 56, 99-423 Bielawy, z dopiskiem na kopercie: „Komin”.
2) Termin składania ofert: do 31.03.2016 r. godzina 12:00.
8. Termin wykonania zamówienia: do dnia 12.05.2016 r.
9. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, jak również spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).
10. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Kryteria oceny:
Cena – 100%;
 realizacja zamówienie zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta będzie najtańsza.
12. Uzupełniające informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od Dyrektora DPS „Borówek”, tel. 604-42-42-43, e-mail: wgrzywacz@poczta.onet.pl.
                                                                        Dyrektor DPS ”Borowek”
                                                                          Władysław Grzywacz
Załączniki:
- Formularz oferty.

drukuj (Zaproszenie - remont komina)

Metryka

 • opublikował: Zofia Kostusiak
  data publikacji: 2016-03-10 09:22

Oferta

drukuj (Oferta)

Metryka

 • opublikował: Zofia Kostusiak
  data publikacji: 2016-03-10 09:22

Zaproszenie - dostawa pieluchomajtek i majtek chłonnych dla dorosłych, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

ZAPROSZENIE

do składania ofert na dostawę pieluchomajtek i majtek chłonnych dla dorosłych, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – o wartości poniżej 10.000 euro.

 

Nasz znak: DPS.III.3710.1.4.2016                                       Borówek, data: 15.03.2016 r.

 1. Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek

Adres: Borówek 56, 99-423 Bielawy

Tel./ fax: 46/ 839-21-14

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00

REGON: 000310433

NIP: 834-12-93-639

E-mail: dpsborowek@poczta.onet.pl

2. Tryb postępowania:

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Regulamin zamówień publicznych wprowadzony Zarządzenie Nr 3/14 Dyrektora DPS „Borówek” z dnia 26.05.2014 r., z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych, której jednolity tekst jest ogłoszony w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.

3. Przedmiot zamówienia:

Sukcesywne dostawy przez okres 12 miesięcy (od dnia zawarcia umowy) pieluchomajtek

i majtek chłonnych dla dorosłych, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia i ilością wykazaną w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1.

Kod CPV: 33141000-0 jednorazowe, nie chemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.

1. Produkt zwany „pieluchomajtka”(o zwiększonej chłonności) powinien posiadać następujące cechy:

1) produkt oddychający, warstwa zewnętrzna pokryta laminatem paraprzepuszczalnym,

2) co najmniej jeden elastyczny ściągacz taliowy oraz elastyczne przylepcorzepy wielokrotnego zapinania i odpinania(więcej niż dwukrotnie), min. po dwie pary,

3)podwójny wkład chłonny; chłonność wg metody ISO 11 948-1 w rozmiarze M

 – nie mniej niż 2900 g, a w rozmiarze L – nie mniej niż 3200 g,

4) wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany pieluchy,

5) falbanki wewnętrzne tworzące barierę dla wilgoci, zapobiegające wydostawaniu się zawartości,

6) bez elementów lateksowych,

7) substancję wiążącą wilgoć i utrzymującą ją z dala od skóry oraz neutralizującą nieprzyjemne zapachy,

8) produkt powinien być pakowany w ilościach zapewniających dostawy w nienaruszonych opakowaniach, przy korzystaniu z refundowanego limitu NFZ.

2. Produkt zwany „majtki chłonne” powinien posiadać następujące cechy:

1) produkt oddychający, warstwa zewnętrzna pokryta laminatem paraprzepuszczalnym,

2) elastyczne na całym obwodzie,

3) rozrywane szwy boczne,

4)chłonność wg metody ISO 11 948-1 w rozmiarze L – nie mniej niż 1500 g,

5) bez elementów lateksowych,

6) falbanki wewnętrzne tworzące barierę dla wilgoci, zapobiegające wydostawaniu się zawartości,

7) wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany majtek,

8) produkt powinien być pakowany w ilościach zapewniających dostawy w nienaruszonych opakowaniach, przy korzystaniu z refundowanego limitu NFZ.

3.Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart charakterystyki (kart danych technicznych) dla każdego z proponowanych produktów oraz ich próbek (po jednym najmniejszy handlowym, oryginalnym opakowaniu). Próbki zostaną wykorzystane do przeprowadzenia oceny jakościowej.

4.Za dostarczony produkt do oceny Zamawiający przewiduje zapłatę w cenie przedstawionej w ofercie.

5.Produkt zostanie oceniony na podstawie dołączonych (dostarczonych) próbek w sposób przedstawiony w pkt.10

4. Istotne postanowienia zamówienia:

4.1 Ilość przedmiotu zamówienia podanego w formularzu ofertowym jest szacunkowa i może ulegać zmianom wynikającym z ilości wystawionych zleceń.

4.2 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt.

4.3 Zapłata za dostawę przedmiotu zamówienia będzie dokonywana bezgotówkowo, przelewem bankowym na rachunek wykonawcy, w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

4.4 Zamawiający powiadomi oferentów o wyniku postępowania przekazując informację za pomocą e-mail lub faksu.

4.5 Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, o czym powiadomi oferentów.

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

Sukcesywne dostawy przez 12 miesiące od dnia zawarcia umowy.

8.   Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie

art. 24 Pzp, jak również spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 Pzp (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

9.   Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny:

1. Cena – waga 60% (C).

Ocena punktowa ceny zostanie dokonana w oparciu o wzór:

Pc =(najniższa zaoferowana cena/cena badanej oferty) x 60

Pc - punkty za cenę.

2. Jakość – waga 40 % (J).

Ocena punktowa jakości zostanie dokonana w oparciu o wzór:

Pj = (ilość otrzymanych punktów/40) x 40

Pj - punkty za jakość.

3.    Ocena jakości produktów przeprowadzona zostanie w następujący sposób:

Ocena jakościowa zostanie dokonana przez pięciu użytkowników kierujących się następującymi kryteriami:

1) przesiąkalność – przemakanie powłok zewnętrznych,

2) trwałość mocowania,

3) wytrzymałość powłok, odporność na rozerwania na skutek przemoczenia,

4) skuteczność zabezpieczenia przed wydostawaniem się zawartości pieluch,

5) skuteczność utrzymywania wilgoci z dala od skóry.

4.   Każdy oceniający dokona oceny poprzez przyznanie punktów od 1 do 8 każdemu

ocenianemu parametrowi:

- 1- najniższa ocena,

- 8- najwyższa ocena.

5.   Za jakość można maksymalnie otrzymać 40 pkt.

6.   Łącznie za zaoferowany produkt można otrzymać 100 pkt.

7.   Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez

co należy rozumieć ofertę z najwyższą liczbą punktów.

11. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 24.03.2016 r. do godziny 10.00,

osobiście lub przesłać na adres: Dom Pomocy Społecznej „Borówek” im. Krystyny Bochenek, Borówek 56, 99-423 Bielawy z dopiskiem „Dostawy pieluchomajtek”.

12. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Informacje uzupełniające dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać

od Agnieszka Brynkiewicz – kierownik dz. Terapeutyczno - Opiekuńczego

Tel. (46) 839-21-14, e-mail: dpsborowek@poczta.onet.pl

 

 

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – projekt umowy.

 

Dyrektor

Władysław Grzywacz

drukuj (Zaproszenie - dostawa pieluchomajtek i majtek chłonnych dla dorosłych, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia)

Metryka

 • opublikował: Zofia Kostusiak
  data publikacji: 2016-03-16 12:40
 • zmodyfikował: Zofia Kostusiak
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-16 12:45

Załaczniki - dostawa pielucomajtek...przez NFZ

drukuj (Załaczniki - dostawa pielucomajtek...przez NFZ)

Metryka

 • opublikował: Zofia Kostusiak
  data publikacji: 2016-03-16 12:40

Odpowiedź na zapytanie - dostawy pieluchomajtek i ...NFZ

Odpowiedź na zapytanie

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie o wartości poniżej 10.000 euro na dostawę pieluchomajtek i majtek chłonnych dla dorosłych, refundowanych przez NFZ
oznaczone: DPS.III.3710.1.4.2016

 

W dniu 21.03.2015 r. otrzymaliśmy zapytanie, w którym Oferent prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

 1. „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek nie posiadających ściągacza taliowego?”

„Zamawiający” odpowiada:

„Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony na podstawie nabytych doświadczeń,
w oparciu o które określone zostały jego parametry. Nie dostrzegamy racjonalnych przesłanek aby je obniżać. Natomiast mile widziana będzie oferta z przedmiotem zamówienia o parametrach wyższych niż przedstawione w Zaproszeniu.”

 

 

Borówek, dnia.22.03.2016 r.                                         Odpowiedzi udzieliła:

                                                                               Agnieszka Brynkiewicz

                                                                  kierownik dz. Terapeutyczno-Opiekuńczego

 

 •  

drukuj (Odpowiedź na zapytanie - dostawy pieluchomajtek i ...NFZ)

Metryka

 • opublikował: Zofia Kostusiak
  data publikacji: 2016-03-22 10:02

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Zofia Kostusiak – Dom Pomocy Społecznej w Borówku, tel. (046) 839 21 14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 152978
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-16 12:45:00