Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Prace interwencyjne Pracodawca może zatrudnić osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy w ramach prac interwencyjnych. Prace interwencyjne mogą być organizowane jeśli: - w okresie ostatnich 6 miesięcy liczba zatrudnionych pracowników nie uległa zmniejszeniu o 10% (chyba, że było to wynikiem sezonowości produkcji lub usług) - pracodawca nie jest w stanie likwidacji lub upadłości Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących: - partiami lub organizacjami politycznymi - biurami poselsko - senatorskimi - organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy - organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy - urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej - kościołami lub związkami wyznaniowymi - przedstawicielstwami obcych państw. Pracodawca składa do Powiatowego Urzędu Pracy ofertę konkursową oraz: - kopię dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia zakładu - zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłatach i o stanie zatrudnienia ( za ostatnie 6 miesięcy) - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych - oświadczenie przedsiębiorcy o uzyskanej pomocy publicznej - dokument określający wysokość stopy % składki na ubezpieczenie wypadkowe W wyniku pozytywnego rozpatrzenia oferty konkursowej - Starosta zawiera z pracodawcą , u którego bezrobotni wykonywać będą prace interwencyjne umowę określającą w szczególności: - liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni - rodzaj i miejsce wykonywanych prac oraz niezbędne lub wymagane kwalifikacje bezrobotnych - termin i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy przez starostę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne - zasady rozliczania refundacji wynagrodzeń - obowiązek informowania starosty o wypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym. Pracodawca po przedłożeniu odpowiedniego wniosku otrzymuje wtedy zwrot: - części kosztów poniesionych na wynagrodzenie nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 24 ust. 1 obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. - części zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w wysokości uprzednio uzgodnionej nie przekraczającej jednak najniższego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia. Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy, zawierając po upływie tego okresu umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie większej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku. Starosta, kierując bezrobotnego do prac interwencyjnych, ma obowiązek wziąć pod uwagę jego wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio wykonywanej pracy. Starosta może skierować bezrobotnych, którzy ukończyli 53 lata - kobiety i 58 lat - mężczyźni, z którymi rozwiązanie stosunku pracy w ostatnim zakładzie pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonać( na określonych zasadach) zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do pracodawcy oraz jednoosobowego przedsiębiorcy, jeżeli zamierza zatrudnić bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych. Minister właściwy do spraw pracy określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek, mając na uwadze: 1) wskazanie podmiotów uprawnionych do organizowania robót publicznych i prac interwencyjnych, 2) wskazanie preferencji przy kierowaniu osób do robót publicznych i prac interwencyjnych, 3) treść wniosku o organizowanie robót publicznych lub prac interwencyjnych, 4) określenie trybu i warunków zawieranych umów z uprawnionymi pracodawcami, 5) warunki zwrotu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nowińska
    data wytworzenia: 24-03-2004
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-03-24 13:05
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2004-03-24 15:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1609
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2004-03-24 15:34

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8766130
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-22 08:50

Stopka strony