Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz
e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Wydziałem Organizacyjnym kieruje  Sekretarz Powiatu Łowickiego Agata Tracz       
pokój nr 102 (I piętro) tel.: 46 811 53 06,
e-mail: agata.tracz@powiatlowicki.pl

Sekretariat
Magdalena Stychlerz, tel.: 46 811 53 00, e-mail: sekretariat@powiatlowicki.pl, pokój nr 101 (I piętro) 

Zastępca dyrektora
Jarosław Burzykowski, tel.: 46 811 53 08, e-mail: jaroslaw.burzykowski@powiatlowicki.pl, pokój nr 108 (I piętro)

Biuro Rady 
e-mail: biurorady@powiatlowicki.pl, pokój nr 103 (I piętro)
Beata Prus-Miterka, tel.: 46 811 53 05, e-mail: beata.prus.miterka@powiatlowicki.pl
Wioleta Kwasek, tel.:46 811 53 04, e-mail: wioleta.kwasek@powiatlowicki.pl

Biuro rzeczy znalezionych
Jarosław Burzykowski, tel.: 46 811 53 08, e-mail: jaroslaw.burzykowski@powiatlowicki.pl, pokój nr 108 (I piętro)

Kadry
Anna Papuga, tel. 46 811 53 07 email: anna.papuga@powiatlowicki.pl 

Informatyk
pokój nr 115 (I piętro) tel.: 46 811 53 12
Andrzej Zabost, e-mail: andrzej.zabost@powiatlowicki.pl,

Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego
Elżbieta Cholewska, tel.: 46 811 53 38, e-mail: elzbieta.cholewska@powiatlowicki.pl, pokój nr 11

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

do Biura Rady Powiatu należy w szczególności zapewnienie właściwej obsługi organizacyjno-technicznej organów powiatu i komisji stałych Rady, w tym.

 1. protokołowanie sesji Rady, posiedzeń Zarządu i komisji stałych Rady,
 2. prowadzenie rejestrów uchwał Rady i Zarządu;
 3. udostępnianie aktów normatywnych organów Powiatu oraz ich bieżąca publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;
 4. przesyłanie uchwał Rady i Zarządu organom nadzoru i kontroli,
 5. przesyłanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego aktów prawnych oraz innych dokumentów;
 6.  koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych;
 7. wykonywanie czynności związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych radnych oraz prowadzenie zbioru tych oświadczeń, w tym przekazywanie ich do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;
 8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków skierowanych do Rady oraz korespondencji z tym związanej;

 

do pozostałych stanowisk:

 1. prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie;
 2. prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników starostwa;
 3. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą;
 4. prowadzenie spraw, w tym rejestru, upoważnień, pełnomocnictw i powierzeń dla pracowników Starostwa w zakresie załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu Starosty;
 5. prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych członków Zarządu, pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych i innych osób wydających decyzje w imieniu Starosty oraz prowadzenie zbioru tych oświadczeń, w tym przekazywanie ich do urzędu skarbowego i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej,
 6. współdziałanie z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie związanym z wykonywaniem przez Starostę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec kierowników tych jednostek,
 7. prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń i kształcenia pracowników,w tym rejestru szkoleń;
 8. kontrola dyscypliny pracy;
 9. prowadzenie rejestru delegacji pracowników Starostwa,
 10. prowadzenie spraw socjalnych pracowników, emerytów i rencistów,
 11. realizowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 12. realizowanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
  1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
  2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
  3. przechowywanie akt,
  4. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;
 13. prowadzenie archiwum zakładowego;
 14. prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Starostwa oraz koordynowanie spraw związanych z tymi kontrolami, w tym przechowywanie akt kontroli;
 15. nadzorowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków obywateli wpływających do Starostwa, w tym prowadzenie ich rejestru;
 16. pro wadzenie rejestru zarządzeń Starosty i ich bieżąca publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;
 17. prowadzenie prenumeraty oraz rozdział prasy i wydawnictw fachowych;
 18. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o fundacjach oraz związanych z nadzorem nad działalnością stowarzyszeń, wynikających z Prawa o stowarzyszeniach, w tym prowadzenie ewidencji fundacji i stowarzyszeń działających na obszarze Powiatu;
 19. prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień;
 20. administrowanie budynkami Starostwa, w tym zapewnianie terminowego wykonywania ich przeglądów;
 21. zabezpieczenie i ochrona mienia;
 22. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu;
 23. planowanie i organizacja zakupów towarów i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa, w tym środków trwałych, wyposażenia, materiałów biurowych, druków i środków czystości;
 24. gospodarowanie materiałami biurowymi oraz pieczęciami urzędowymi i pieczątkami, w tym prowadzenie ich ewidencji;
 25. dbanie o prawidłowe oznakowanie pomieszczeń w budynkach Starostwa i aktualność tablic informacyjnych;
 26. zapewnienie czystości i estetyki w budynkach i na posesji Starostwa;
 27. prowadzenie biura rzeczy znalezionych;
 28. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem okresowej inwentaryzacji mienia i bieżącą kontrolą jego stanu oraz prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia);
 29. koordynowanie spraw wynikających z ustawy o petycjach, w tym prowadzenier ejestru petycji wpływających do Starostwa;
 30. prowadzenie spraw związanych z wyborami powszechnymi i referendami;
 31. koordynowanie postępowania w sprawach wystąpień wnoszonych do Starostwa przez podmioty wykonujące działalność lobbingową, w tym prowadzenie ewidencji tych wystąpień, sporządzanie rocznej informacji o nich i zamieszczanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej;
 32. wdrażanie i nadzór nad systemem informatycznym;
 33. utrzymywanie w pełnej sprawności i ciągłości działania systemu;
 34. zapewnienie infrastruktury informatycznej, w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 35. kontrola legalności oprogramowania zainstalowanego w poszczególnych komputerach używanych w Starostwie;
 36. współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie ochrony danych osobowych w systemie informatycznym Starostwa;
 37. zabezpieczenie dostępu do systemów informatycznych Starostwa;
 38. opracowywanie instrukcji zarządzania system informatycznym;
 39. rejestracja użytkowników systemów informatycznych i nadawanie im określonych uprawnień;
 40. administrowanie stroną Biuletynu Informacji Publicznej oraz ePUAP Starostwa,
 41. prowadzenie postępowań związanych z pojazdami przejętymi na własność Powiatu na podstawie art. 130a ust. 10 Prawo o ruchu drogowym, w zakresie określonym zarządzeniem Starosty;
 42. zapewnienie obsługi prawnej Starostwa i organów Powiatu, w zakresie m.in..a) opiniowania pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych,
  1. opiniowania pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych,
  2. opiniowania projektów umów i porozumień,
  3. reprezentowania organów Powiatu przed sądami i innymi organami orzekającymi
 43. prowadzenie spraw w zakresie stanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie propagowania kultury i twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz za osiągnięcia społeczno-gospodarcze,
 44. prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi i resortowymi w zakresie kultury;
 45. współpraca z organizacjami kombatanckimi;
 46. realizowanie zadań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników i trenerów za szczególne osiągnięcia sportowe wraz z określaniem zasad ich przyznawania;
 47. prowadzenie spraw związanych z realizowaniem zadań Powiatu wynikających z przepisów o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym przygotowywanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i turystyki;
 48. opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego;
 49. koordynowanie działań dotyczących promocji Powiatu;
 50. koordynowanie oraz współorganizowanie imprez powiatowych;
 51. koordynowanie działań wynikających z podpisanych przez Powiat umów o współpracy;
 52. prowadzenie spraw związanych z realizowaniem przez Powiat zadań wynikających z zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 1. umieszczanie znaku informacyjnego na zabytkach,
 2. program opieki nad zabytkami
 3. ustanawianie na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków społecznych opiekunów zabytków;
 1. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w postaci gazet i wycinków prasowych,
 2. sporządzanie informacji o istotnych dla administracji samorządowej artykułach, notatkach i doniesieniach prasowych oraz opracowywanie odpowiedzi i wyjaśnień na publikacje dotyczące funkcjonowania Powiatu;
 3. 55) prowadzenie korespondencji okolicznościowej Starosty związanej z uroczystościami o charakterze społecznym i kulturalnym;
 4. 56)organizowanie kontaktów Starosty i członków Zarządu ze środkami masowego przekazu;
 5. 57)utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z samorządami gmin i lokalnymi przedsiębiorcami w celu organizowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych i gospodarczych.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960)
 4. Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
 5. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746 z późn. zm)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 869 ze zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1121 ze zm.)
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
 10. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.)
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870)
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2298)
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (tj. Dz. U. z 2013, poz. 924)
 14. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.)
 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)
 16. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
 18. Rozporządzenie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie  klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych  i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743  z późn. zm.)
 19. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 912)
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)
 21. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2176 ze zm.)
 22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68)
 23. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526 ze zm.)
 25. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.)
 26. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 27. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)
 28. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)
 29. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tj. Dz. U. z 2019 r. Nr 1509)
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316 ze zm.)
 31. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
 32. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 908.)
 33. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (tj. Dz. U. z 2013 r. nr 121 poz. 591 ze zm.)
 34. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)
 35. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)
 36. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.)
 37. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 870)
 38. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195)
 39. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352)
 40. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.)
 41. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133 z późn. zm.)
 42. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194 z późn. zm.)
 43. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2021r. poz. 1858 z późn. zm.)
 44. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r. poz. 710)

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Organizacyjny:
Rejestr Uchwał Rady Powiatu Łowickiego (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady,w godzinach pracy urzędu),
Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady,w godzinach pracy urzędu),
Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Powiatu Łowickiego (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr wniosków i interpelacji radnych (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady,w godzinach pracy urzędu)
Rejestr wniosków składanych na posiedzenia Zarządu Powiatu Łowickiego (wydziałowy) (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr Stowarzyszeń (dostępny w pokoju nr 101 – Sekretariat, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr Fundacji (dostępny w pokoju nr 101 – Sekretariat, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr Zarządzeń Starosty Łowickiego (dostępny w pokoju nr 101 – Sekretariat, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja księgozbioru Starostwa (dostępny w pokoju nr 101 – Sekretariat, w godzinach pracy urzędu),
Centralny rejestr umów (dostępny w pokoju nr 101 - Sekretariat,w godzinach pracy urzędu),
Centralny rejestr porozumień (dostępny w pokoju nr 101 - Sekretariat, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr pieczątek i pieczęci (dostępny w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja Biura Rzeczy Znalezionych (dostępny w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja Środków Trwałych (dostępny w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
Księgi Inwentarzowe (dostępne w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja Ilościowa Pozaksięgowa (dostępna w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja osób upoważnionych do dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych BIP (dostępna w pokoju nr 115,w godzinach pracy urzędu),
Dziennik korespondencyjny (dostępny w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr korespondencyjny dla dokumentacji o różnych klauzulach niejawności „Poufne”, „Zastrzeżone” (dostępny w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
Książka udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym (dostępna w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr skarg i wniosków (dostępny w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
Rejestr przesyłek wychodzących (dostępny w pokoju nr 21 – Kancelaria, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja delegacji służbowych (dostępna w pokoju nr 106 – kadry, w godzinach pracy urzędu),
Ewidencja delegacji służbowych radnych (dostępny w pokoju nr 103 – Biuro Rady,w godzinach pracy urzędu),
Rejestr upoważnień (dostępny w pokoju nr 106 – kadry, w godzinach pracy urzędu).
Ewidencja Wystąpień podmiotów prowadzących działalność lobbingową (dostępna w pokoju nr 21 - Kancelaria, w godzinach pracy urzędu).

Wymienione rejestry i ewidencje prowadzone są w formie papierowej.

Szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw w Wydziale Organizacyjnym zawarty jest w zakładce menu przedmiotowego „Jak załatwić sprawę w urzędzie?” w podkategorii „Sprawy obywatelskie”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-08-12 14:48
 • zmodyfikował: Marcin Fastyn
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-31 13:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16177
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-31 13:45:19