Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony


Uchwała Nr 399/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu na czas zastępstwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 400/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 401/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 402/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 403/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 404/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 405/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 406/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 407/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 408/2017 ZPŁ
z dnia 04 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-12 09:27

Uchwała Nr 409/2017 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 410/2017 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2017 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 411/2017 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia planu wydatków ustalonego Uchwałą Nr XXX/169/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 412/2017 ZPŁ
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 413/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 414/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Kreatywność zawodowa uczniów ZSP Nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 415/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łowicki oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2017 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 416/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-01-27 13:20

Uchwała Nr 417/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 418/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 419/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)'' realizowanego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I ,,Osoby młode na rynku pracy'', Działanie 1.1 ,,Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe'', Poddziałanie 1.1.2 ,,Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych'' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 420/2017 ZPŁ
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (III)'' realizowanego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 421/2017 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu staży dla absolwentów Technikum w ramach programu Erasmus+.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 422/2017 ZPŁ
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budzetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 423/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie przyznania zawodnikom stypendiów sportowych w roku 2017.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 424/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie przyznania nagród zawodnikom i trenerom za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w roku 2017.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 425/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry kształcenia zawodowego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 426/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry kształcenia zawodowego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 427/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry kształcenia zawodowego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 428/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry kształcenia zawodowego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-02-07 09:33

Uchwała Nr 429/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXI/183/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 430/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 431/2017 ZPŁ
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 430/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 432/2017 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 433/2017 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 434/2017 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2017 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 435/2017 ZPŁ
z dnia 09 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr 419/2013 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyboru formy przetargu, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Śródmieście oznaczonej nr 2385/19, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD1O/00028851/8.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 436/2017 ZPŁ
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu pt. ,,Umiem. Wiem. Potrafię.'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 437/2017 ZPŁ
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 438/2017 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych w imieniu Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 439/2017 ZPŁ
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 440/2017 ZPŁ
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 441/2017 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-06 09:38

Uchwała Nr 442/2017 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXII/185/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 443/2017 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 444/2017 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 444/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 445/2017 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 446/2017 ZPŁ
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 447/2017 ZPŁ
z dnia 01 marca 2017 r.

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu na czas zastępstwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 448/2017 ZPŁ
z dnia 09 marca 2017 r. 

w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 449/2017 ZPŁ
z dnia 14 marca 2017 r.

uchylająca Uchwałę Nr 378/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie delegowania Starosty Łowickiego - Krzysztofa Figata do prac w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 450/2017 ZPŁ
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 451/2017 ZPŁ
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 452/2017 ZPŁ
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500 dla miasta Łowicza, powiat łowicki, województwo łódzkie''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 453/2017 ZPŁ
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500 dla miasta Łowicza, powiat łowicki, województwo łódzkie''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-03-15 15:25

Uchwała Nr 454/2017 ZPŁ
z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 455/2017 ZPŁ
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 456/2017 ZPŁ
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie powołania Rady Sportu Powiatu Łowickiego oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 457/2017 ZPŁ
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 458/2017 ZPŁ
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 459/2017 ZPŁ
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu i Muzeum w Łowiczu za 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 460/2017 ZPŁ
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 461/2017 ZPŁ
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 462/2017 ZPŁ
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 461/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 463/2017 ZPŁ
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 464/2017 ZPŁ
z dnia 06 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia).

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 465/2017 ZPŁ
z dnia 06 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie pomp infuzyjnych.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 466/2017 ZPŁ
z dnia 06 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie dwunastu lodówek.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 467/2017 ZPŁ
z dnia 06 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia).

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 468/2017 ZPŁ
z dnia 06 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 469/2017 ZPŁ
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-04-19 10:35

Uchwała Nr 470/2017 ZPŁ
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIV/195/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 471/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 472/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 471/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 473/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 474/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi obejmującej termomodernizację kompleksu szkolnego ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 475/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne użytkowanie łóżek szpitalnych typu Novera 3A oraz szafek przyłożkowych typu Velo firmy Stiegelmeyer.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 476/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 477/2017 ZPŁ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu turystyki.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 478/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie wyboru ofert i wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 479/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie wyboru ofert i wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 480/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 481/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 482/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu za 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 483/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 484/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu za 2016 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 485/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy i remontu oddziału ginekologiczno - położniczego z pododdziałem neonatologicznym Szpitala ZOZ w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 486/2017 ZPŁ
z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy i remontu oddziału ginekologiczno - położniczego z pododdziałem neonatologicznym Szpitala ZOZ w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 487/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Łowickiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 488/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr 230/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-05-25 12:36

Uchwała Nr 489/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamóienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi obejmującej termomodernizację kompleksu szkolnego ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 490/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXV/200/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 491/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 492/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr 484/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 493/2017 ZPŁ
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu pt. ,,Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwałą Nr 494/2017 ZPŁ
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 495/2017 ZPŁ
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 494/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 496/2017 ZPŁ
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 497/2017 ZPŁ
z dnia 01 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 498/2017 ZPŁ
z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 499/2017 ZPŁ 
z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu Łowickiego o zaliczeniu dróg na terenie Gminy Łowicz do kategorii dróg gminnych.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 500/2017 ZPŁ
z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia wysokości i podziału dotacji w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 501/2017 ZPŁ
z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich oraz audytów energetycznych obejmujących termomodernizację kompleksu szkolnego ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 502/2017 ZPŁ
z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich oraz audytów energetycznych obejmujących termomodernizację kompleksu szkolnego ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-06-08 13:09

Uchwała Nr 503/2017 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-03 09:49

Uchwała Nr 504/2017 ZPŁ
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-03 09:49

Uchwała Nr 505/2017 ZPŁ
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVI/209/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-03 09:49

Uchwała Nr 506/2017 ZPŁ
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-03 09:49

Uchwała Nr 507/2017 ZPŁ
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 506/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-03 09:49

Uchwała Nr 508/2017 ZPŁ
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-03 09:49

Uchwała Nr 509/2017 ZPŁ
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej obejmujących budynek siedziby Domu Pomocy Społecznej Borówek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.


Uchwała Nr 510/2017 ZPŁ
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej obejmujących budynek siedziby Domu Pomocy Społecznej Borówek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-03 09:49

Uchwała Nr 511/2017 ZPŁ
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 173/175 dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-03 09:49

Uchwała Nr 512/2017 ZPŁ
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łowickiego w związku z realizacją zadania pn.: ,,Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedzibu Starostwa Powiatowego w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-03 09:49

Uchwała Nr 513/2017 ZPŁ
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-03 09:49

Uchwała Nr 514/2017 ZPŁ
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 513/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-03 09:49

Uchwała Nr 515/2017 ZPŁ
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w spawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-03 09:49

Uchwała Nr 516/2017 ZPŁ
z dnia 04 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej dla budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-05 10:27

Uchwała Nr 517/2017 ZPŁ
z dnia 04 lipca 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia  zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej dla budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-05 10:27

Uchwała Nr 518/2017 ZPŁ
z dnia 04 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej dla budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-05 10:27

Uchwała Nr 519/2017 ZPŁ
z dnia 04 lipca 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej dla budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-05 10:27

Uchwała Nr 520/2017 ZPŁ
z dnia 04 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej dla budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-05 10:27

Uchwała Nr 521/2017 ZPŁ
z dnia 04 lipca 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej dla budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-05 10:27

Uchwała Nr 522/2017 ZPŁ
z dnia 04 lipca 2017 r.

w sprawie powołania powiatowego zespołu koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Łowickiego na lata 2017-2022.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Uchwała Nr 523/2017 ZPŁ
z dnia 05 lipca 2017 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Uchwała Nr 524/2017 ZPŁ
z dnia 05 lipca 2017 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Uchwała Nr 525/2017 ZPŁ
z dnia 05 lipca 2017 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. Nr 12 GH, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Uchwała Nr 526/2017 ZPŁ
z dnia 05 lipca 2017 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Uchwała Nr 527/2017 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie użyczenia dwóch zestawów komputerowych (laptop model Lenovo 310-15 z matrycą 15.6'' + drukarga Brother HL-L2300D) stanowiące własność Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Uchwała Nr 528/2017 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji egazminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Uchwała Nr 529/2017 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 523/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Uchwała Nr 530/2017 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 524/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz.


Uchwała Nr 531/2017 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 525/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r., Nr 12 GH, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Uchwała Nr 532/2017 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 526/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Uchwała Nr 533/2017 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Uchwała Nr 534/2017 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 533/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Uchwała Nr 535/2017 ZPŁ
z dnia 11 lipca 2017 r. 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-07-13 13:28

Uchwała Nr 536/2017 ZPŁ
z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej obejmującej budynek siedziby Domu Pomocy Społecznej Borówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 537/2017 ZPŁ
z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej obejmujących budynek siedziby Domu Pomocy Społecznej Borówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 538/2017 ZPŁ
z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 539/2017 ZPŁ
z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 538/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 540/2017 ZPŁ
z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 541/2017 ZPŁ
z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie użyczenia namiotu rozkładanego ekspresowego 3 x 4,5 m stanowiącego własność Powiatu Łowickiego z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 542/2017 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 543/2017 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 544/2017 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zakupu książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 545/2017 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 546/2017 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 547/2017 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie podpisania umowy oraz realizacji projektu pt. ,,Praktyczne umiejętności uczniów w ZSP Nr 1 w Łowiczu szansą na europejską karierę zawodową'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 548/2017 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 549/2017 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 6, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 550/2017 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. Nr 12 GH, 99-400 Łowicz.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 551/2017 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, ul. Sobocka 2, 99-412 Kiernozia.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 552/2017 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 A polegająca na budowie klatki schodowej.''

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 553/2017 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30A polegająca na budowie klatki schodowej.''

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 554/2017 ZPŁ
z dnia 01 sierpnia 2017 r.

w sprawie lokowania wolnych środków budżetowych Powiatu Łowickiego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-08-03 12:54

Uchwała Nr 555/2017 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 556/2017 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 557/2017 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 558/2017 ZPŁ
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwala Nr 559/2017 ZPŁ
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVII/212/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 560/2017 ZPŁ
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: ,,Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 561/2017 ZPŁ
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbudowy, przebudowy i remontu budynku szpitala ZOZ w Łowiczu wraz z zagospodarowaniem terenu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 562/2017 ZPŁ
z dia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 563/2017 ZPŁ
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 562/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 564/2017 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem są: ,,Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 565/2017 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, i Muzeum w Łowiczu za I półrocze 2017 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 566/2017 ZPŁ
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 567/2017 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVIII/218/2017 Rady Powiatu Łowickieo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 568/2017 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 569/2017 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 568/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 570/2017 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 571/2017 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności II Liceum Ogólnokszałcącego im. Mikołaja Kopernika.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 572/2017 ZPŁ
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Łowickiego w zakresie bieżącej działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 573/2017 ZPŁ
z dnia 05 września 2017 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2018 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 574/2017 ZPŁ
z dnia 06 września 2017 r.

w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 575/2017 ZPŁ
z dnia 06 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej obejmujących budynek siedziby Dmu Pomocy Społecznej Borówek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacynych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 576/2017 ZPŁ
z dnia 06 września 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów inwestorskich, audytu energetycznego oraz opinii ekologicznej obejmujących budynek siedziby Domu Pomocy Społecznej Borówek w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach uzyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 577/2017 ZPŁ
z dnia 06 września 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbudowy, przebudowy i remontu budynku szpitala ZOZ w Łowiczu wraz z zagospodarowaniem terenu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-09-22 15:53

Uchwała Nr 578/2017 ZPŁ
z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIX/223/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-10 09:53

Uchwała Nr 579/2017 ZPŁ
z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-10 09:53

Uchwała Nr 580/2017 ZPŁ
z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 579/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-10 09:53

Uchwała Nr 581/2017 ZPŁ
z dnia 22 września 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 487/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Łowickiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-10 09:53

Uchwała Nr 582/2017 ZPŁ
z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XL/225/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-10 09:53

Uchwała Nr 583/2017 ZPŁ
z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-10 09:53

Uchwała Nr 584/2017 ZPŁ
z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 583/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-10 09:53

Uchwała Nr 585/2017 ZPŁ
z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-10 09:53

Uchwała Nr 586/2017 ZPŁ
z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są: ,,Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-10 09:53

Uchwała Nr 587/2017 ZPŁ
z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem są: ,,Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-10 09:53

Uchwała Nr 588/2017 ZPŁ
z dnia 05 października 2017 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-10 09:53

Uchwała Nr 589/2017 ZPŁ
z dnia 05 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018 - 2022''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-24 12:12

Uchwała Nr 590/2017 ZPŁ
z dnia 05 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-24 12:12

Uchwała Nr 591/2017 ZPŁ
z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-24 12:12

Uchwała Nr 592/2017 ZPŁ
z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 591/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-24 12:12

Uchwała Nr 593/2017 ZPŁ
z dnia 12 października 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-24 12:12

Uchwała Nr 594/2017 ZPŁ
z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji projektu pn. ,,Z dobrym stażem - dobry start!'' w ramach programu PO WER.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-24 12:12

Uchwała Nr 595/2017 ZPŁ
z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, któego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-24 12:12

Uchwała Nr 596/2017 ZPŁ
z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-24 12:12

Uchwała Nr 597/2017 ZPŁ
z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 14:29

Uchwała Nr 598/2017 ZPŁ
z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 597/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 14:29

Uchwała Nr 599/2017 ZPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie oraz rozliczenia projektu pn.: Utworzenie ekopracowni pn. ,,Środowisko, w którym żyjemy ma wpływ na to co jemy'' w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W. S. Reymonta w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 14:29

Uchwała Nr 600/2017 ZPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 14:29

Uchwała Nr 601/2017 ZPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbiórki północnego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 14:29

Uchwała Nr 602/2017 ZPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 14:29

Uchwała Nr 603/2017 ZPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLI/249/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-10-31 14:29

Uchwała Nr 604/2017 ZPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 605/2017 ZPŁ
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 604/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 606/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 607/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 608/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 609/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu frontowego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 610/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich rozbiórki północnego skrzydła budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 611/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn. ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 612/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, któego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkonej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 613/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu sal lekcyjnych w budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 614/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu i adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku B Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKuiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 615/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu pomieszczeń w budynku C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 616/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 617/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr 230/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 618/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-11-03 14:44

Uchwała Nr 619/2017 RPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu sal lekcyjnych w budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 13:38

Uchwała Nr 620/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu i adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku B Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKuiP w Łowiczu w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 13:38

Uchwała Nr 621/2017 ZPŁ
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu pomieszczeń w budynku C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w ramah projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia  kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 13:38

Uchwała Nr 622/2017 ZPŁ
z dnia 07 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 13:38

Uchwała Nr 623/2017 ZPŁ
z dnia 07 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Dostawa energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 13:38

Uchwała Nr 624/2017 ZPŁ
z dnia 07 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 13:38

Uchwała Nr 625/2017 ZPŁ
z dnia 07 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego i zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania terenu wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi w ramach projektu pn.: ,,Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 13:38

Uchwała Nr 626/2017 ZPŁ
z dnia 07 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówiena publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, któego przedmiotem jest: wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKuiP w Łowiczu w ramach projektu pn.: ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 13:38

Uchwała Nr 627/2017 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 13:38

Uchwała Nr 628/2017 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 13:38

Uchwała Nr 629/2017 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 13:38

Uchwała Nr 630/2017 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 13:38

Uchwała Nr 631/2017 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które przedmiotem jest: ,,Obsługa bankowa budżetu Powiatu Łowickiego w latach 2018-2022''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 14:54

Uchwała Nr 632/2017 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2018-2020''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 14:54

Uchwała Nr 633/2017 ZPŁ
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: ,,Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Łowickiego i jego jednostek organizacyjnych samodzielnie funkcjonujących na lata 2018-2020''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 14:54

Uchwała Nr 634/2017 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 14:54

Uchwała Nr 635/2017 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 14:54

Uchwała Nr 636/2017 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2017 r. 

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 635/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 14:54

Uchwała Nr 637/2017 ZPŁ
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zaciagnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 14:54

Uchwała Nr 638/2017 ZPŁ
z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, któego przedmiotem jest: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 14:54

Uchwała Nr 639/2017 ZPŁ
z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLII/257/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-01 14:54

Uchwała Nr 640/2017 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2018 roku organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-28 12:56

Uchwała Nr 641/2017 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-28 12:56

Uchwała Nr 642/2017 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 641/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-28 12:56

Uchwała Nr 643/2017 ZPŁ
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-28 12:56

Uchwała Nr 644/2017 ZPŁ
z dnia 05 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-28 12:56

Uchwała Nr 645/2017 ZPŁ
z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-28 12:56

Uchwała Nr 646/2017 ZPŁ
z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 645/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-28 12:56

Uchwała Nr 647/2017 ZPŁ
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-28 12:56

Uchwała Nr 648/2017 ZPŁ
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Łowickiego''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-28 12:56

Uchwała Nr 649/2017 ZPŁ
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-28 12:56

Uchwała Nr 650/2017 ZPŁ
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: ,,Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktu poboru Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi''.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-28 12:56

Uchwała Nr 651/2017 ZPŁ
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku ruchomego Powiatowemu Zarządowi Dróg i Transportu w Łowiczu.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-28 12:56

Uchwała Nr 652/2017 ZPŁ
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2017-12-28 12:56

Uchwała Nr 653/2017 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-26 14:44

Uchwała Nr 654/2017 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr 653/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-26 14:44

Uchwała Nr 655/2017 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uszczegółowienia zmian w planie wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr XLIII/269/2017 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-26 14:44

Uchwała Nr 656/2017 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Łowickiego na 2017 rok.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-26 14:44

Uchwała Nr 657/2017 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-26 14:44

Uchwała Nr 658/2017 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-26 14:44

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-26 14:44

Uchwała Nr 659/2017 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-26 14:44

Uchwała Nr 660/2017 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-26 14:44

Uchwała Nr 661/2017 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-26 14:44

Uchwała Nr 662/2017 ZPŁ
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Łowickiego w zakresie realizacji oraz rozliczenia dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Metryka

 • opublikował: Wioleta Kwasek
  data publikacji: 2018-01-26 14:44

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11219
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-14 09:32:29