Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przyjmowanie zgłoszeń niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Osoba odpowiedzialna:

1. Bogusława Lisiewska – Podinspektor, pokój nr 15, tel. (046) 811 53 62, e-mail: boguslawa.lisiewska@powiatlowicki.pl.

UWAGA:
Do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy przychodzić z uzupełnionymi wnioskami i wymaganymi do nich dokumentami (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, rysunki, opłata skarbowa).

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dokonanie zgłoszenia (wzory dostępne na dole strony)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

2. Miejsce składania dokumentów:

Pokój nr 15
Łowicz, ul. Stanisławskiego 30a
Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00

3. Opłaty: brak opłaty za dokonanie zgłoszenia.

4. Termin załatwienia sprawy: Zgłoszenia należy dokonać na 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. W ciągu tego czasu organ w drodze decyzji może wnieść sprzeciw, jeżeli projektowane zamierzenie budowlane jest niezgodne z prawem i przepisami techniczno-budowlanymi

5. Tryb odwoławczy: W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wykonania zgłoszonych robót budowlanych stronie służy odwołanie od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/odbioru.

6. Dodatkowe informacje:

Warto korzystać z informacji zawartych na stronie internetowej: https://budowlaneabc.gov.pl/

Zestawienie procedur budowlanych w odniesieniu do przebudowy i remontu obiektów budowlanych, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a także procedura przebudowy i remontu urządzeń budowlanych
Rodzaj obiektu Przebudowa Remont
budynki, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę pozwolenie na budowę, jeśli przebudowa dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych zgłoszenie w przypadku remontu przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych
pozwolenie na budowę w przypadku każdej przebudowy budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej brak procedury w pozostałych przypadkach
brak procedury w pozostałych przypadkach  
budowle, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zgłoszenie w przypadku dróg, torów i urządzeń kolejowych oraz sieci gazowych i sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV zgłoszenie
pozwolenie na budowę – pozostałe budowlane których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę
Urządzenia budowlane brak procedury brak procedury
Procedury dla rodzajów obiektów
Rodzaj obiektu Budowa, rozbudowa, nadbudowa Przebudowa Remont
obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: brak procedury brak procedury brak procedury
1. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
2. suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2
obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: zgłoszenie zgłoszenie brak procedury
1. płyty do składowania obornika,
2. szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane zgłoszenie z projektem budowlanym pozwolenie na budowę, jeśli przebudowa prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku brak procedury
zgłoszenie z projektem budowlanym, jeśli przebudowa nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku i dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku
brak procedury, jeśli przebudowa nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania budynku i nie dotyczy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych
wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty lub przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki zgłoszenie brak procedury brak procedury
wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki zgłoszenie brak procedury brak procedury
wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 zgłoszenie z projektem budowlanym zgłoszenie brak procedury
wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2powierzchni działki brak procedury brak procedury brak procedury
wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki brak procedury brak procedury brak procedury
przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę zgłoszenie zgłoszenie brak procedury
zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 zgłoszenie zgłoszenie brak procedury
altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych brak procedury brak procedury brak procedury
wiaty przystankowe i peronowe brak procedury brak procedury brak procedury
parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa zgłoszenie na obszarze Natura 2000, brak procedury brak procedury
w pozostałych przypadkach brak procedury
wolno stojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjne brak procedury brak procedury brak procedury
parkometry z własnym zasilaniem brak procedury brak procedury brak procedury
boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji zgłoszenie brak procedury brak procedury
miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie zgłoszenie na obszarze Natura 2000, w pozostałych przypadkach brak procedury brak procedury brak procedury
zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe na tych drogach zgłoszenie zgłoszenie brak procedury
zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowe na tych drogach brak procedury brak procedury brak procedury
przepusty o średnicy do 100 cm brak procedury brak procedury brak procedury
tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu zgłoszenie zgłoszenie brak procedury
gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa zgłoszenie na obszarze Natura 2000, w pozostałych przypadkach brak procedury brak procedury brak procedury
obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin zgłoszenie zgłoszenie brak procedury
przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2 brak procedury brak procedury brak procedury
pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służące do: zgłoszenie zgłoszenie brak procedury
1. cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
2. uprawiania wędkarstwa,
3. rekreacji
opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych brak procedury brak procedury brak procedury
pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnychc brak procedury brak procedury brak procedury
instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zgłoszenie (do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu zgłoszenie brak procedury
wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane; projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych)
sieci: zgłoszenie z projektem budowlanym zgłoszenie brak procedury
a) elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowe,
c) kanalizacyjne,
d) cieplne,
e) telekomunikacyjne
przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne zgłoszenie (do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane) brak procedury brak procedury
telekomunikacyjne linie kablowe brak procedury brak procedury brak procedury
kanalizacja kablowa zgłoszenie zgłoszenie brak procedury
urządzenia pomiarowe, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej: brak procedury brak procedury brak procedury
1. posterunki: wodowskazowe, meteorologiczne, opadowe oraz wód podziemnych,
2. punkty: obserwacyjne stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
3. piezometry obserwacyjne i obudowane źródeł
obiekty małej architektury brak procedury, gdy obiekt małej architektury budowany jest poza miejscem publicznym brak procedury brak procedury
zgłoszenie w przypadku budowy w miejscu publicznym (w zgłoszeniu należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane)
ogrodzenia brak procedury do wysokości 2,20 m – powyżej tej wysokości zgłoszenie brak procedury brak procedury
obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych brak procedury brak procedury brak procedury
tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel brak procedury brak procedury brak procedury
znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody brak procedury brak procedury brak procedury
instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, klimatyzacyjne i telekomunikacyjne wewnątrz użytkowanego budynku brak procedury brak procedury brak procedury
obiekty budowlane służące bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów zgłoszenie zgłoszenie brak procedury
poligonowe obiekty budowlane, w szczególności: stanowiska obronne, przeprawy, budowle ziemne, budowle fortyfikacyjne, instalacje tymczasowe oraz obiekty kontenerowe, lokalizowane na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki brak procedury brak procedury brak procedury

 

7. Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamil Malejka
  data wytworzenia: 2020-08-06
 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2019-11-20 16:20
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-06 11:43

Wzory dokumentów

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2019-11-20 16:42
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 14:52

Opis strony

Redaktor: Mirosława Pawlata - Wydział Architektoniczno - Budowlany-tel. 837-56-78

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16160
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-06 11:43

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 8375902
fax: +48 46 8375015

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7624221
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-06 14:24

Stopka strony