Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wydział Architektoniczno - Budowlany

ul. Stanisławskiego 30a
99-400 Łowicz
tel. (046) 811 53 63
e-mail: ab@powiatlowicki.pl

Dyrektor Wydziału Architektoniczno-Budowlanego:
Kamil Malejka
e-mail: kamil.malejka@powiatlowicki.pl
tel. 46 811 53 63
pok. nr 16


Pracownicy Wydziału:

1.Maria Bazak - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tel. (046) 811 53 60, e-mail: maria.bazak@powiatlowicki.pl, pok. nr 14;
2. Mariusz Słoniewicz - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tel. (046) 811 53 61, e-mail: mariusz.sloniewicz@powiatlowicki.pl, pok. nr 14;
3. Mirosława Pawlata - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tel. (046) 811 53 69, e-mail: miroslawa.pawlata@powiatlowicki.pl, pok. nr 17;
4. Bogumiła Czułek - wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, tel. (046) 811 53 69, e-mail: bogumila.czulek@powiatlowicki.pl, pok. nr 17;
5. Bogusława Lisiewska - przyjmowanie zgłoszeń, tel. (046) 811 53 62, e-mail: boguslawa.lisiewska@powiatlowicki.pl, pok. nr 15.


Zakres działania Wydziału Architektoniczno - Budowlanego:

1. Sprawdzenie w przedłożonych do zatwierdzenia projektach budowlanych zgodności z wymogami określonymi w art. 35 Prawa budowlanego a mianowicie:

 • zgodności z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • zgodności z decyzją o warunkach zabudowy;
 • zgodności z wymogami ochrony środowiska (przedsięwzięcia oddziaływujące) na środowisko;
 • zgodności projektu zagospodarowania z przepisami w tym techniczno-budowlanymi;
 • kompletności projektu, posiadanie wymaganych opinii i uzgodnień;
 • sprawdzanie uprawnień projektanta i oświadczenia zgodności opracowywanego projektu ze sztuką budowlaną;
 • prawidłowości oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Wydawanie postanowień o usunięciu nieprawidłowości w zgłoszonych projektach budowlanych.

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych z ustaleniem stron postępowania.

4. Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę wraz z nałożeniem dla przewidzianych w przepisach prawa budowlanego dla inwestora obowiązków:

 • ustanowienie inspektora nadzoru autorskiego;
 • ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • innych obowiązków wynikających z przepisów szczegółowych.

5. Prowadzenie postępowania w procedurze odwoławczej.

6. Wydawanie innych decyzji administracyjnych na:

 • zmianę sposobu użytkowania;
 • rozbiórkę obiektów budowlanych;
 • umorzenie postępowania;
 • przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • wejście na teren działki sąsiedniej w celu wykonania robót budowlanych.

7. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenie tą decyzją podziału nieruchomości z zawiadomieniem społeczeństwa poprzez obwieszczenie:

 • przekazywanie decyzji Wydziałowi Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w celu przeprowadzenia procedury odszkodowawczej.

8. Przeprowadzanie postępowań o ochronie środowiska przed wydaniem pozwolenia na budowę jeżeli wynika to z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

9. Zawiadomienie społeczeństwa poprzez obwieszczenie o wydanie decyzji w trybie ochrony środowiska.

10. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze wykonania budowy i robót nie wymagających pozwolenia na budowę obiektów zgodnie z art. 29 i 30 Prawa budowlanego.

11. Wydawanie postanowień o uzupełnienie zgłoszenia o stwierdzenie nieprawidłowości.

12. Wydawanie decyzji o sprzeciwie na dokonane zgłoszenia, lub nakładanie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

13. Przekazywanie do Wydziału Geodezji i Kartografii pozwoleń na budowę, pozwoleń na rozbiórkę oraz zgłoszeń.

14. Uzgodnienia projektów, planów przestrzennego zagospodarowania i studium gmin z terenu powiatu łowickiego w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w trybie art. 11 i 17 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

15. Opiniowanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

16. Prowadzenie ujednoliconych rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.

17. Prowadzenie sprawozdawczości.

18. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.

19. Występowanie do Ministra właściwego ds. budownictwa na wniosek inwestora o upoważnienie do:

 • udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

20. Wydawanie postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie upoważnienia właściwego ministra.

21. Wydawanie zaświadczeń właścicielom domów jednorodzinnych potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne.

22. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.


Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.):

  ► Przepisy techniczno-budowlane zdefiniowane w art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego:

 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.);

  ► Akty wykonawcze wynikające z art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego:

 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.);
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735);
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 81 z późn. zm);
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 640);
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864).

  ► Akty wykonawcze wynikające z art. 19 ust. 2 Prawa budowlanego:

 • Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001.138.1554).

  ► Akty wykonawcze wynikające z art. 21 (a) ust. 4 Prawa budowlanego:

 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120.1126).

  ► Akty wykonawcze wynikające z art. 32 ust. 5 Prawa budowlanego:

 • Wzory wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493).

  ► Akty wykonawcze wynikające z art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego:

 • Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 953 z późn. zm)
 • Szczegółowe zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1345 z późn. zm).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm).

3. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm):

  ► Akt wykonawczy wynikający z art. 60:

 • Rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. - o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm).

6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm).

 

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział Architektoniczno - Budowlany:

I. w formie papierowej:

 1. Rejestr wydawanych dzienników budowy;
 2. Rejestr wniosków na posiedzenie Zarządu Powiatu Łowickiego.

II. w formie elektronicznej:

 1. Rejestr wniosków i decyzji (RWD) - http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl;
 2. Meldunek o budownictwie mieszkaniowym - www.stat.gov.pl;
 3. Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych - www.stat.gov.pl;
 4. Wykaz ubytków zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania - https://ankiet.stat.gov.pl/sp.transgus/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamil Malejka
  data wytworzenia: 2020-08-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-08-19 14:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-06 11:42

FORMULARZE DO POBRANIA

Formularze w wersji papierowej można pobrać w pokoju nr 15.

Formularze w wersji elektronicznej do pobrania tutaj.


Szczegółowy rodzaj i sposób załatwiania spraw w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym zawarty jest w zakładce menu przedmiotowego "Jak załatwić sprawę w urzędzie?" w podkategorii "Budownictwo".

Metryka

 • opublikował: Mirosława Pawlata
  data publikacji: 2015-04-28 15:23
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-25 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25368
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-12 11:38

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 30
99-400 Łowicz

NIP: 8341547057
REGON: 750147610
 

Dane kontaktowe

tel: +48 46 811 53 00
 

e-mail: starostwo@powiatlowicki.pl

Adres skrytki ePUAP: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:  8 – 16
środa: 8 - 17

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8746911
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-15 15:43

Stopka strony