Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

REJESTRACJA POJAZDU ZŁOŻONEGO SAMODZIELNIE (SAM)

Osoby odpowiedzialne:

Piotr Jóźwiak - inspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: piotr.jozwiak@powiatlowicki.pl;

Joanna Świechowska - inspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: joanna.swiechowska@powiatlowicki.pl;

Dagmara Chojnacka - kancelista w Wydziale Komunikacji, e-mail: dagmara.chojnacka@powiatlowicki.pl;

Karolina Pająk - kancelista w Wydziale Komunikacji, e-mail: karolina.pajak@powiatlowicki.pl;

Wojciech Sobieszek - inspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: wojciech.sobieszek@powiatlowicki.pl;

Joanna Wiechno - poinspektor w Wydziale Komunikacji, e-mail: joanna.wiechno@powiatlowicki.pl;

Kacper Miazek - pomoc administracyjna w Wydziale Komunikacji, e-mail: kacper.miazek@powiatlowicki.pl

Telefon: 46 811 53 52; 46 811 53 53

pokój nr 10 parter

Sposób załatwienia sprawy:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o rejestrację;
 • wyciąg ze świadectwa homologacji WE;
 • dokument w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu;
 • dokument w zakresie dopuszczenia indywidualnego pojazdu;
 • oryginał zaświadczenia z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu typu SAM;
 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu marki SAM;
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, oraz w przypadku, gdy pojazd jest własnością więcej niż 1 właściciela.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Komunikacji, ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz, parter, pokój nr 10.

Opłaty:

 • w wysokości 160 zł, opłata komunikacyjna 160 zł - w przypadku pojazdów samochodowych
 • w wysokości 120 zł, opłata komunikacyjna 120,00 zł - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych
 • w wysokości 110 zł, opłata komunikacyjna 110,00 zł - w przypadku motorowerów.

Opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego w Łowiczu lub na konto bankowe.

Tabelę z aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów i oznaczeń pojazdów można obejrzeć tutaj.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł płatną na konto Urzędu Miasta Łowicza.

Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe pojazdu, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

Możliwość odbioru dowodu rejestracyjnego można sprawdzić  tutaj.
https://info-car.pl/new/rejestracja-pojazdu/sprawdz-status-dowodu-rejestracyjnego

Jednostki upoważnione do przeprowadzania badań homologacyjnych w przypadku pojazdu marki SAM:

Jednostki uprawnione do badań homologacyjnych - TDT

https://www.tdt.gov.pl/dzialalnosc/homologacja-opis/jednostki-uprawnione/

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022.2000 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.2022.988 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2022.1847)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U.2022.1848)
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r.. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U.2022.1857)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2022.1849)
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (t.j.Dz.U.2015.148)


 

Formularze do pobrania

1. Wniosek o rejestrację pojazdu

2. Pełnomocnictwo

 

 

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6544
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-06 12:33:21