Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁOWICZU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • dziennikustaw.gov.pl

Przejdź do: www.powiat.lowicz.pl

Treść strony

Osoby odpowiedzialne:

1. Bogusława Lisiewska – Podinspektor, pokój nr 15, tel. (046) 811 53 62, e-mail: boguslawa.lisiewska@powiatlowicki.pl;

UWAGA:
Do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego należy przychodzić z uzupełnionymi wnioskami i wymaganymi do nich dokumentami (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, opłata skarbowa).


Sposób załatwienia sprawy:

1. Wymagane dokumenty do wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia (wniosek do pobrania na dole strony):

1.1. wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zawierający:

 • oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana.

1.2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wypełnione przez nowego inwestora (do pobrania na dole strony);

1.3. ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;

1.4.  jeżeli budowa została już rozpoczęta i minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na budowę należy przedłożyć zarejestrowany przez poprzedniego inwestora dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu);

2. Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria, pokój nr 21

Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00

Wniosek można złożyć również poprzez system e-budownictwo.

3. Opłaty za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

3.1. od przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora – 90 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski w sprawach :

- budownictwa mieszkaniowego,
- budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
- budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
- instytucji jednostek budżetowych.

4. Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
5. Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Łowickiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/odbioru.
6. Dodatkowe informacje:
6.1.
 Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie przeniesienia pozwolenia,
6.2. Pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła, tzn.:

 • jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna,
 • budowa  została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata

6.3. Zgoda, o której mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.
6.4. Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są wyłącznie dotychczasowy i nowy inwestor.

Podstawa prawna:

Art. 40 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamil Malejka
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Maria Bazak
  data publikacji: 2003-12-09 10:11
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-11 11:57

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2019-11-20 16:07
 • zmodyfikował: Kamil Malejka
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-14 14:04

FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA W FORMACIE .DOC

Metryka

 • opublikował: Kamil Malejka
  data publikacji: 2021-04-14 14:06

drukuj całą stronę

Opis strony

Redaktor: Mirosława Pawlata - Wydział Architektoniczno - Budowlany-tel. 837-56-78

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14427
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-11 11:57:56